1. letnik

Ime modula / predmeta /
druge sestavine

Obvezno /
izbirno

 

Št. kontaktnih ur

Skupaj

Skup. št. ur štud. dela

Kreditne točke

PR

SV

LV

POSLOVANJE IN EKONOMIKA (PEK)

 

 

 

 

 

 

15

poslovno sporazumevanje in    vodenje (PSV)

 

 

obv.

 

42

6

 24

72

180

6

ekonomika in management podjetij (EKP)

42

 6

24

72

180

6

praktično izobraževanje (PRI1)

 

 

 

 

92

 3

KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA (KIN)

 

 

 

 

 

 

12

strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)

obv.

 

30

 

30

60

150

5

strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS)

18

 6

24

48

120

4

praktično izobraževanje (PRI2)

 

 

 

 

92

3

trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (TRB)

12

 

36

48

120

4

GOJENJE GOZDOV

 

 

 

 

 

 

24

gojenje gozdov s fitocenologijo (GGF)

obv.

 

72

90

 

162

360

12

gojenje gozdov z načrtovanjem (GGN)

36

36

 

72

150

5

praktično izobraževanje (PRI3)

 

 

 

 

215

7

PROSTIZBIRNI MODUL ALI PREDMET

 

 

 

 

60

150

5

teorija

 

 

 

 

594

 

47

praksa

 

 

 

 

399

 

13

2. letnik

Ime modula / predmeta /
druge sestavine

Obvezno /
izbirno

 

Št. kontaktnih ur

Skupaj

Skup. št. ur štud. dela

Kreditne točke

PR

SV

LV

PRIDOBIVANJE LESA (PRL)

 

 

 

 

 

 

27

gozdni proizvodi (GPR)

 

 

obv.

 

30

36

 

66

150

5

gozdne tehnologije in organizacija del v gozdu (GTO)

84

84

 

168

390

13

praktično izobraževanje (PRI4)

 

 

 

 

277

9

LOVSTVO (LOV)

 

 

 

 

 

 

13

lovstvo (LOV)

obv.

 

60

48

12

120

270

9

praktično izobraževanje (PRI5)

 

 

 

 

123

4

IZBIRNI MODULI*

 

 

 

 

 

 

15

človek in gozd (ČIG)

izb.

 

30

30

 

60

150

5

gozdna ekologija (GOE)

30

30

 

60

150

5

urejanje gozdnate krajine (UGK)

30

30

 

60

150

5

lesni proizvodi (LEP)

30

30

 

60

150

5

lovsko načrtovanje (LON)

30

30

 

60

150

5

semenarstvo, drevesničarstvo in hortikulturne ureditve (SDH)

30

30

 

60

150

5

DIPLOMSKI IZPIT (DIP)

 

 

 

 

66

150

5

skupaj teorija

 

 

 

 

600

 

60

skupaj praksa

 

 

 

 

400

 

 

 Šola bo predvidoma ponudila vse izbirne module.

POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE

Pri  predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

 • poznavanje in vrednotenje človekovih lastnosti  kot podlaga za delovno kompetentnost,
 • učinkovito vključevanje v komunikacijska razmerja in odnose v skupino in organizacijo,
 • obvladovanje osnovnih kazalnikov in pristopov za  kakovostno vodenje sodelavcev,
 • uporaba orodij za motiviranje in vrednotenje uspešnosti (zadovoljstva) zaposlenih,
 • kooperativnost in timsko delo,
 • sistematičen pristop k načrtovanju, organiziranju,  vodenju in odločanju (podjetniška kompetentnost),
 • usposobljenost za ustvarjanje, pridobivanje in prenos znanja ter spreminjanje lastnega vedenja in vzpodbujanje sprememb v organizaciji.

Število kontaktnih ur: 72 (42 ur predavanj, 6 ur seminarskih vaj, 24 ur laboratorijskih vaj).Število ur samostojnega dela: 180 (150 ur študija literature, 10 ur priprava na vaje, 20 ur priprav na izpit).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:vsaj 80 % prisotnost na vajah, opravljen ustni izpit.

EKONOMIKA IN MANAGEMENT PODJETIJ

Pri  predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

 • vključevanje v poslovne procese,
 • sistematičnost pristopa k načrtovanju poslovanja podjetij,
 • uporaba orodij za presojo uspešnosti poslovanja,
 • sistematični pristop k ustvarjanju, pridobivanju in prenosu znanja v prakso,
 • usposobljenost za samostojno izdelavo poročil, analiz, kazalcev in njihovo interpretacijo,
 • usposobljenost za vodenje projektov.

Število kontaktnih ur: 72 (42 ur predavanj, 6 ur seminarskih vaj, 24 ur laboratorijskih vaj).Število ur samostojnega dela: 180 (155 ur študija literature, 5 ur priprava na vaje  in 30 ur priprave seminarske naloge).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • vsaj 80 % prisotnost na vajah,
 • opravljena seminarske naloga,
 • zagovor seminarske naloge.


STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (STJ)

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:

 • razvija štiri jezikovne spretnosti: bralno in slušno razumevanje, govor ter pisanje v tujem jeziku,
 • samostojno komunicira v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah,
 • vodi pisno korespondenco,
 • uporablja literaturo in navodila o delovanju strojev in naprav,  tehnoloških postopkih, predpisih in standardih v tujem jeziku,
 • se znajde v situacijah na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom do drugačnosti, razume in sprejema ljudi iz različnih kulturnih okolij, 
 • oblikuje lastna stališča do obravnavane strokovne problematike,
 • uporablja IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku.

Število kontaktnih ur: 60 (30ur predavanj, 30ur laboratorijskih vaj).Število ur samostojnega dela: 150 (125 ur študija literature, 5 ur priprava na vaje , 20 ur študija literature za izpit).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • 80 % prisotnost na vajah,
 • pisni in ustni izpit (pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit).


STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA

 Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence

 • komunicira s sodobno IKT tehnologijo,
 • zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje podatke in informacije,
 • ugotavlja značilnosti poslovnih dogodkov,
 • odkriva informacijske potrebe poslovnega sistema (podjetja / okolja),
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo,
 • uporablja informacijski sistem podjetja,
 • sodeluje pri snovanju in gradnji informacijskega sistema,
 • zbira podatke, jih obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami,
 • uporablja statistične metode pri vrednotenju eksperimentov.

Število kontaktnih ur: 48 (18 ur predavanj, 6 ur seminarskih vaj, 24 ur laboratorijskih vaj)Število ur samostojnega dela: 120 (90 ur študija literature, 5 ur priprava na vaje, 15 ur študij literature za izpit, 10 ur izdelava seminarske naloge).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • opravljene laboratorijske vaje,
 • izdelana in predstavljena seminarska naloga,
 • opravljeni kolokviji ali izpit po najavi predavatelja.


TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBRANIMI POGLAVJI BIOLOGIJE

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • varuje in ohranja naravne ekosisteme ter biotsko pestrost pri svojem delu,
 • varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino pri svojem delu,
 • razvija znanja in izvaja ustrezne ukrepe na področju trajnostne rabe  energije, surovin in prostora,
 • z neposrednim stikom in opazovanjem spremlja in prepozna delovanje    ekosistema, zakonitosti narave in biotske pestrosti,
 • načrtuje ukrepe za ekoremediacijo in revitalizacijo  degradiranega prostora,
 • poišče vire in literaturo s področja sonaravnega in trajnostnega razvoja ter razume strokovne informacije,
 • prilagaja se spremembam in sledi novostim v stroki.

Število kontaktnih ur: 48 (12 ur predavanj, 36 ur laboratorijskih vaj). Število ur samostojnega dela: 120 (100 ur študija literature, 5 ur priprava na vaje  in 15 ur priprav na izpit).

Posebnosti pri izvedbi: Delo v mikrobiološkem, biološkem in kemijskem laboratoriju ter tehnoloških laboratorijih. Delitev v skupine pri vajah po  15 študentov. Prisotnost laboranta. Terensko delo.

GOJENJE GOZDOV S FITOCENOLOGIJO

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • prepozna in razlikuje med posameznimi drevesnimi in grmovnimi vrstami,
 • prepozna in razlikuje značilnice posameznih gozdnih združb,
 • oceni kvaliteto tal posameznih gozdnih rastišč,
 • prepozna in razlikuje značilnosti različnih gozdnih sestojev,
 • prepozna in razlikuje povzročitelje bolezni in povzročitelje poškodb gozdnatega drevja,
 • organizira negovalne ukrepe v mladovju,
 • vodi evidenco o opravljenem delu v gozdu,
 • varuje in ohranja okolje in življenjski prostor.

Število kontaktnih ur: 162 (72 ur predavanj, 90 ur seminarskih vaj). Število ur samostojnega dela: 360 (270 ur študija literature, 20 ur priprava na vaje, 50 ur izdelave herbarija  in 20 ur priprav na izpit).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • aktivno individualno in skupinsko delo na predavanjih in  vajah,
 • opravljene terenske vaje,
 • študij literature, zakonodaje in drugih virov,
 • izdelava herbarija,
 • pisni izpit.


GOJENJE GOZDOV Z NAČRTOVANJEM

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • izdela gozdno gojitveni načrt,
 • vodi in nadzira izvajanja del gozdno gojitvenega načrta,
 • vodi in organizira odkazilo,
 • voditi evidenco o opravljenem delu v gozdu,
 • prepozna in razlikuje najpomembnejše vretenčarje in nevretenčarje gozda,
 • organizira in izbira ustrezne preventivne in kurative ukrepe varstva gozdov,
 • varuje in ohranja okolje in življenjski prostor.

Število kontaktnih ur: 72 (36 ur predavanj, 36 ur seminarskih vaj).Število ur samostojnega dela: 150 (70 ur študija literature, 10 ur priprava na vaje, 50 ur izdelave gozdnogojitvenega načrta  in 20 ur priprav na izpit).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • aktivno individualno in skupinsko delo na predavanjih in  vajah,
 • opravljene terenske vaje,
 • študij literature, zakonodaje in drugih virov,
 • izdelava gozdnogojitvenega načrta za določen objekt,
 • ustni izpit.


GOZDNI PROIZVODI

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • prepoznava in razlikuje napake lesa,
 • ocenjuje in klasificira gozdno lesne sortimente,
 • razvija čut za okularno ocenitev količine lesa na cesti in v gozdu in za sortimentno sestavo,
 • načrtuje odvoz lesa s pomočjo GTK-ja,
 • svetuje strankam pri prodaji gozdno lesnih sortimentov,
 • spremlja tržišče z lesom,
 • izbira sodobno gozdarsko informacijsko tehnologijo,
 • vodi evidence od prevzema do oddaje lesa,
 • povezuje teoretična in praktična znanja ter spremlja in uvaja novosti pri svojem delu.

Število kontaktnih ur: 66 (30 ur predavanj, 36 ur seminarskih vaj). Število ur samostojnega dela: 150 (120 ur študija literature, 10 ur priprava na vaje,  in 20 ur priprav na izpit).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • aktivno individualno in skupinsko delo na predavanjih in  vajah,
 • opravljene terenske vaje,
 • študij literature, zakonodaje in drugih virov,
 • ustni izpit.


GOZDNA TEHNOLOGIJA IN ORGANIZACIJA DEL V GOZDU

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • načrtuje in organizira delo v gozdu,
 • izdeluje sečno-spravilni načrt,
 • vodi in nadzira delo na gozdnem delovišču,
 • pripravlja predračune in ponudbe cen za izvajanje del v gozdu,
 • spremlja in vodi evidenco o opravljenem delu v gozdu,
 • prepozna nevarnosti na delovnem mestu in zagotovlja varno delovno okolje  ob upoštevanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja,
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog,
 • izvede delo po določilih dobre prakse opravljanja del v gozdni proizvodnji in v skladu z omejitvami pri gospodarjenju z ekološkimi in socialnimi funkcijami,
 • razvija strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem mestu.

Število kontaktnih ur: 168 (84 ur predavanj, 84 ur seminarskih vaj). Število ur samostojnega dela: 390 (270 ur študija literature, 20 ur priprava na vaje, 50 ur izdelave sečno spravilnega načrta  in 20 ur priprav na izpit, 30 ur priprav seminarskih nalog).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • udeležba in izdelava poročila terenskih vaj,
 • opravljene seminarske naloge,
 • opravljen zagovor seminarskih nalog,
 • opravljen pisni izpit,
 • izdelava sečno spravilnega načrta.


LOVSTVO

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • pozna zgodovino lovstva, upošteva lovsko etiko in moralo ter lovske šege in navade,
 • prepozna prosto živeče živali po različnih kazalcih, opravi biotehnična dela in izvede različne načine gojitve divjadi,
 • organizira, vodi in izvaja lov ter vodi delo revirnih lovcev,
 • ocenjuje škode na in od divjadi, sodeluje pri preprečevanju škod in odpravljanju njihovih posledic z oškodovanci,
 • pozna zakon o orožju in uporablja vse vrste lovskega orožja,
 • izdela lovsko-gospodarske načrte, sodeluje pri izdelavi  gozdnogospodarskih načrtov, sodeluje pri izdelavi ostalih načrtov povezanih z lovstvom in strokovno sodeluje z zunanjimi institucijami ter ostalimi uporabniki prostora,
 • pozna lovsko zakonodajo, odredbe in predpise povezane z lovstvom,
 • izvaja nadzor v loviščih, v loviščih s posebnim namenom in naravnih parkih,
 • spremlja stanje, vodi evidence in popise o živalskih populacijah ter spremlja usklajenost odnosov v ekosistemih,
 • strokovno izobražuje, usposablja in usmerja pripravnike, lovce, sodelavce, in mentorje,
 • zbira in usmerja ter vodi zbiranje podatkov za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in vrednoti njegove rezultate,
 • izvaja in vodi menedžerske naloge v manjših družbah s področja lovstva.

Število kontaktnih ur: 120 (60 ur predavanj, 48 ur seminarskih vaj, 12 ur laboratorijskih vaj).Število ur samostojnega dela: 270 (180 ur študija literature, 20 ur priprava na vaje,  20 ur priprav na izpit, 50 ur priprav seminarske naloge).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • izdelava in predstavitev seminarske naloge,
 • obvezen preizkus ravnanja z orožjem in streljanja,
 • študij literature, zakonodaje in drugih virov,
 • ustni izpit.


ČLOVEK IN GOZD

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • komunicira in sodeluje z uporabniki prostora gozdnate krajine,
 • vodi in usmerja rekreativno turistično dejavnost v gozdnatem prostoru,
 • koordinira in vodi promocijo gozdnate krajine,
 • koordinira in vodi naravovarstvene projekte v gozdnati krajini,
 • sodeluje z izobraževalnimi ustanovami pri spoznavanju gozdnate krajine.

Število kontaktnih ur: 60 (30 ur predavanj, 30 ur seminarskih vaj). Število ur samostojnega dela: 150 (100 ur študija literature, 10 ur priprava na vaje, 20 ur priprav na izpit, 20 ur priprava seminarske naloge).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • izdelana in predstavljena seminarska naloga,
 • pisni izpit.


GOZDNA EKOLOGIJA

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • vrednoti ogroženost flore in favne gozdnate krajine,
 • razlikuje rastlinske združbe gozdnate krajine na osnovi popisa,
 • analizira sukcesije gozdnate krajine in predvidi njihov nadaljnji razvoj,
 • predstavlja obiskovalcem floro in favno ter neživo naravo gozdnate krajine,
 • analizira človekove vplive na ekosisteme gozdnate krajine, jih vrednoti in išče možne rešitve.

Število kontaktnih ur: 60 (30 ur predavanj, 30 ur seminarskih vaj). Število ur samostojnega dela: 150 (100 ur študija literature, 10 ur priprava na vaje, 20 ur priprav na izpit, 20 ur priprava seminarske naloge).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • izdelana in predstavljena seminarska naloga,
 • pisni izpit.


UREJANJE GOZDNATE KRAJINE

Študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:

 • pridobiva dendrometrične parametre,
 • ugotavlja lesno zalogo in prirastek sestoja,
 • vzdržuje ureditvene enote gozda,
 • snuje in vzdržuje parkovne zasaditve gozdnate krajine,
 • varuje in predstavlja naravno in kulturno dediščino gozdnate krajine,
 • izvaja dela za ohranjanje poselitve in funkcioniranja podeželja,
 • vzdržuje gozdnato krajino,
 • obvlada postopke gozdnega gradbeništva.

Število kontaktnih ur: 60 (30 ur predavanj, 30 ur seminarskih vaj). Število ur samostojnega dela: 150 (100 ur študija literature, 10 ur priprava na vaje, 20 ur priprav na izpit, 20 ur priprava seminarske naloge).

 Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • izdelana in predstavljena seminarska naloga,
 • pisni izpit.


LESNI PROIZVODI

Študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:

 • prepoznava in razlikuje med posameznimi vrstami lesa,
 • ocenjuje kvaliteto lesa in lesnih proizvodov,
 • prepozna in razlikuje lesne škodljivce,
 • svetuje strankam pri nabavi in obdelavi lesa,
 • organizira in izbira sodobne tehnološke procese obdelave in predelave lesa,
 • vodi proizvodno tehnološko dokumentacijo,
 • povezuje teoretična in praktična znanja ter spremlja in uvaja novosti pri svojem delu,
 • varuje in ohranja okolje in življenjski prostor.

Število kontaktnih ur: 60 (30 ur predavanj, 30ur seminarskih vaj). Število ur samostojnega dela: 150 (100 ur študija literature, 10 ur priprava na vaje, 20 ur priprav na izpit, 20 ur priprava seminarske naloge).

 Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • izdelana in predstavljena seminarska naloga,
 • pisni izpit.


LOVSKO NAČRTOVANJE

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • poglobi znanje iz ocenjevanja trofej divjadi,
 • poglobi znanje iz preprečevanja krivolova in naravovarstva,
 • poglobi znanje iz prepoznavanja, preventive in kurative bolezni prostoživečih živali,
 • poglobi znanje iz lovske zakonodaje, odredb in predpisov povezanih z lovstvom in naravo,
 • poglobi znanje iz balistike, lovskega orožja in varnosti pri rokovanju z orožjem,
 • poglobi znanje pri sodelovanju pri izdelavi in pri izdelavi gozdnogospodarskih, lovskogojitvenih in lovsko gospodarskih načrtov in drugih načrtov povezanih z lovstvom in naravo,
 • poglobi znanje pri spremljanju populacij divjadi in znanstvenoraziskovalnem delu,
 • opravi odlov živali po najprimernejših metodah,
 • opravlja lovskočuvajsko delo, naravovarstveno delo, delo lovskega mojstra, lovskega preglednika, ocenjevalca lovskih trofej…

Število kontaktnih ur: 60 (30 ur predavanj, 30 ur seminarskih vaj) Število ur samostojnega dela: 150 (100 ur študija literature, 10 ur priprava na vaje, 20 ur priprav na izpit, 20 ur priprava seminarske naloge).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • izdelava in predstavitev seminarske naloge,
 • študij literature, zakonodaje in drugih virov,
 • ustni izpit.


SEMENARSTVO, DREVESNIČARSTVO IN HORTIKULTURNE UREDITVE

Študent poleg generičnih znanj pridobi naslednje kompetence:

 • obvlada drevesničarsko dendrofloro,
 • prepozna semena in plodove dendroflore in pozna kaljivost semen,
 • obvladat osnove fiziologije rasti dendroflore,
 • obvlada tehnologijo in postopke pridobivanja ter hranjenja semenja,
 • obvlada sodobne tehnologije proizvodnje sadik,
 • obvlada tehnologije varstva semen, sejank in sadik,
 • obvlada tehnologije manipulacije sadik,
 • obvlada osnovne postopke drevesne kirurgije in obrezovanja okrasne dendroflore,
 • obvlada osnove hortikulturnih ureditev,
 • načrtuje, izvaja in nadzira izvajanje hortikulturnih ureditev.

Število kontaktnih ur: 60 (30 ur predavanj, 30 ur seminarskih vaj).  Število ur samostojnega dela: 150 (70 ur študija literature, 30 ur izdelave zbirke semen, 10 ur priprava na vaje, 20 ur priprav na izpit, 20 ur priprava seminarske naloge).

Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • izdelana in predstavljena seminarska naloga,
 • pisni izpit.


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Študent pri praktičnem izobraževanju razvija sposobnosti uporabe teoretičnega znanja v praksi. Usposobi se za vodenje delovnih procesov, razvija sposobnosti organiziranja in nadziranja del, razvija čut za varčno rabo energije. Bistvo tega predmeta je tudi socializacija študenta v delovnem okolju. Učinkovito se vključuje v komunikacijska razmerja in skupino. Nauči se kooperativnosti in timskega dela. Pri praktičnem izobraževanju si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:

 • samostojno komunicira v tujem jeziku v različnih strokovnih in vsakdanjih situacijah,
 • samostojno načrtuje, organizira,  vodi in odloča (podjetniška kompetentnost),
 • prepozna in razlikuje posamezne drevesne in grmovne vrste,
 • organizira in izbere ustrezne ukrepe nege v gozdnih sestojih,
 • organizira in vodi izvajanje del pri nege gozdov,
 • ocenjuje in klasificira gozdno lesne sortimente,
 • svetuje strankam pri prodaji gozdno lesnih sortimentov,
 • načrtuje in organizira delo v gozdu,
 • izdela sečno-spravilni načrt,
 • pripravlja predračune in ponudbe cen za izvajanje del v gozdu,
 • spremlja stanje, vodi evidence in popise o živalskih populacijah,
 • izvede biotehnična in gojitvena dela za divjad,
 • organizira, vodi in izvaja lov ter vodi delo revirnih lovcev,
 • uporablja IKT pri iskanju virov in literature, pri samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v tujem jeziku.


Obveznosti študentov in posebnosti v izvedbi:

V prvem letniku opravi študent 400 ur praktičnega izobraževanja, ki je ovrednoteno s 13 KT in porazdeljeno na naslednje module:

 • poslovanje in ekonomika (3 KT),
 • komunikacija in informatika (3 KT),
 • gojenje gozdov (7 KT).


V drugem letniku opravi študent 400 ur praktičnega izobraževanja, ki je ovrednoteno s 13 KT in porazdeljeno na naslednje module:

 • pridobivanje lesa (9 KT),
 • lovstvo (4 KT).


Obveznosti študenta in posebnosti v izvedbi:

 • aktivno individualno in skupinsko delo pri praktičnem pouku,
 • oddaja poročil ter dnevnikov praktičnega pouka,
 • študij literature, zakonodaje in drugih virov,
 • študent pripravi seminarsko nalogo in jo zagovarja pri predavatelju za PRI.