PROGRAM POSLOVNI SEKRETAR

Program Poslovni sekretar je prenovljeni višješolski strokovni program, ki nadomešča sedaj veljavni program. Prenovljeni program študentom omogoča pridobitev generičnih in poklicno-specifičnih kompetenc, ki so potrebne za učinkovito izvajanje podpornih procesov vodstvenim delavcem v poslovnem okolju.

Program je oblikovan tako, da študentu omogoča izbirnost. S kreditnim ovrednotenjem po ECTS sistemu omogoča študentu mobilnost v slovenskem in evropskem izobraževalnem prostoru in transparentnost pridobljene izobrazbe. S prilogo k diplomi pa bodo diplomantom omogočene tudi večje možnosti delovne mobilnosti.

Program je s svojo vsebinsko in strukturno zasnovo primerljiv z drugimi sorodnimi evropskimi programi in sledi izobraževalnim potrebam posameznikov, ki se želijo zaposliti na področju pisarniškega poslovanja kot tudi zahtevam delodajalcev.

Cilji izobraževalnega programa

Cilj izobraževalnega programa je pridobitev višje strokovne izobrazbe (VI. stopnja) za poslovne sekretarje oziroma sekretarke. Študentje si med izobraževanjem pridobijo široko in poglobljeno strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje iz organizacije in sodobnega pisarniškega poslovanja.
Temeljni cilji programa

Študenti se usposobijo za:

 • Vodenje in razporejanje terminskih načrtov delovnih obveznosti na vodstvenih in strokovnih ravneh ter samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje drugih delovnih procesov v tajništvu z uvajanjem sodobnih metod in oblik dela.
 • Skrb za realizacijo sprejetih odločitev na vodstvenih in strokovnih ravneh s spremljanjem izvajanja le-tega.
 • Spremljanje, presoja in posredovanje poslovnih in drugih informacij znotraj in izven organizacije s pripravo potrebnih analiz.
 • Pripravo in organizacijo poslovnih in drugih razgovorov, sestankov in sej organov upravljanja z zagotavljanjem strokovne in administrativne podpore pri pripravi gradiv ter potrebnih informacij.
 • Komuniciranje s poslovnimi partnerji doma in v tujini, ob upoštevanju delovnega protokola in poslovnega bontona.
 • Samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu.
 • Strokovno odgovornost in profesionalnost, razumevanje pomena inovacij in sprememb v delovnih procesih.
 • Vodenje poslovne korespondence.
 • Kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa.
 • Prilagodljivost novim situacijam, proaktivno in iniciativno delovanje ter usmerjenost v nenehno izboljševanje delovnih rezultatov.
 • Usmerjenost v sodelovanje, delo v skupini in timsko delo ter kolegialnost.
 • Poklicno-specifične kompetence


Študentje pri študijo pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • Sposobni so reševanja praktičnih problemov s področja poslovanja v praksi na podlagi pridobljenih znanj s področja ekonomije, vodenja, prava, informacijsko-komunikacijske tehnologije, slovenskega in tujih jezikov, organizacije, organiziranja poslovnih dogodkov, pisarniškega poslovanja, finančnega računovodstva idr.
 • Spoznajo načine organizacije poslovanja in se usposobijo za samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v pisarnah.
 • Znajo motivirati sodelavce, sodelovati v strokovnih delovnih skupinah in jih voditi.
 • Znajo predstavljati organizacijo ter delovati skladno s poslovnimi običaji, bontonom, protokolom in etiko.
 • Znajo uporabiti tehnike in veščine komuniciranja s poslovnimi partnerji v okviru svoje pristojnosti.
 • Znajo učinkovito uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo v poslovanju podjetja.
 • Se zavedajo pomena stalnega izobraževanja.
 • Se zavedajo pomena kakovosti dela ter zanesljivega in skrbnega izpolnjevanja delovnih nalog.
 • Se zavedajo različnosti vlog v delovnem procesu in vrednotenje lastnega ter dela drugih.


Trajanje izobraževanja in ovrednotenje s kreditnimi točkami

Redno izobraževanje  traja dve leti in praviloma poteka v dopoldanskem času. Izredno izobraževanje (ob delu) traja dve leti (vključno z diplomo). Predavanja za izredne študente so praviloma organizirana ob koncu tedna.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.
Naziv poklicne izobrazbe, pridobljen po uspešno končanem izobraževanju, je  POSLOVNI SEKRETAR / SEKRETARKA

Izvajanje praktičnega izobraževanja

Študentje se praktično izobražujejo v tistem podjetju, kjer se opravlja dejavnost v skladu s programom in ima za to ustrezno pisarniško opremo in stroje.
Višja strokovna šola, skupaj z izvajalcem praktičnega usposabljanja, določi način izvedbe izobraževalnega programa; praktično izobraževanje je lahko po koncu strokovno-teoretičnega izobraževanja, lahko pa se obe obliki periodično izmenjujeta v nekajtedenskih intervalih. Študent se lahko praktično izobražuje v več podjetjih.
Vsebinski in organizacijski vidik praktičnega izobraževanja usklajujeta predavatelj višje šole (organizator praktičnega izobraževanja) in mentor v podjetju. Predavatelj in mentor določata teme za seminarske naloge. Mentor spremlja napredovanje študentove praktične usposobljenosti in vsaj dvakrat letno pisno obvešča višjo šolo o njegovem napredovanju.
Ocenjevanje študentove uspešnosti pri praktičnem izobraževanju mora temeljiti na standardih praktičnega izobraževanja z zagotavljanjem samostojne uporabe strokovno-teoretičnega znanja pri praktičnem delu.
Prilagoditev izvajanja praktičnega izobraževanja izrednim študentom

Izrednim študentom, ki imajo vsaj dve leti delovnih izkušenj, se prizna pravica do skrajšanja oziroma oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih delovnih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja, navedenih v katalogu.
 

Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

V 2. letnik lahko napreduje, kdor uspešno opravi obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje v obsegu najmanj 20 KT. Ponavljanje odobri študijska komisija višje šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje izobraževanja

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa, in sicer:

1. Vse obvezne module/predmete v obsegu 98 kreditnih točk:
I.    Komunikacija (16 KT)
II.   Poslovanje in finance (12 KT)
III.  Informacijsko-komunikacijski sistemi (14 KT)
IV.  Zakonodaja in uprava (13 KT)
V.   Poslovni jezik (14 KT)
VI.  Sodobna pisarna (16 KT)
VII. Organizacija in protokol (13 KT)

2. Naslednje izbirne module v obsegu 12 kreditnih točk:
VIII. Komuniciranje z javnostmi (12 KT)
IX.   Spletno poslovanje (12 KT)

3. Prosto izbirni predmet (5 KT)

4. Diplomsko delo (5 KT) Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Diplomska naloga je lahko izdelana tudi  kot projekt oziroma načrt določenega poslovnega postopka, ki se izvaja  v podjetju (s posnetkom, analizo in predlogi racionalizacij in izboljšav). Iz naloge naj bo razvidna študentova  sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami. Zagovarjati jo mora pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji Višje strokovne šole in mentor v podjetju.


Pogoji za prehajanje med programi

V 2. letnik se lahko vpiše študent/ka, ki je dokončal/a 1. letnik višješolskega študijskega programa ali. 1. oziroma višji letnik drugega višješolskega ali visokošolskega študijskega programa, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med programi ni mogoče.