Projekt: Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023

V okviru projekta Usposabljaje mentorjev 2021 – 2023, ki ga financira ministrstvo, pristojno za izobraževanje s sredstvi ESS, je predvideno osnovno štiridnevno pedagoško – andragoško usposabljanje  in enodnevne delavnice, osredotočene predvsem na načrtovanje dela z vajenci in pripravo načrta izvajanja vajeništva in na priprave na vmesne preizkuse in zaključne izpite.

V projektu sodelujemo skupaj z zaposlenimi Šolskega centra Postojna in sicer kot partnerji projekta. V študijskem letu 2021/2022 je potekal izbor izvajalcev in nabor kandidatov.

Trije izvajalci programa so zaposleni na Šolskem centru Postojna, od teh je eden predavatelj na naši višji strokovni šoli (izvedel je usposabljanje s področja zakonodaje in dokumentacije dne, 10. 11. 2022), četrti izvajalec je zaposlen v podjetju Kolektor ATP iz Postojne, s katerim šola pri svojem delu intenzivno sodeluje na področju praktičnega izobraževanja in diplomskih nalog.

Prvi sklop izobraževanj je je bil uspešno izveden v novembru 2022 za skupino kandidatov iz podjetij.