Osnovne informacije – zgibanke:

Gozdarstvo in lovstvo redni študij_zgibanka

Gozdarstvo in lovstvo izredni študij_zgibanka

Strojništvo redni študij _zgibanka

Strojništvo izredni študij_zgibanka

Poslovni sekretar izredni študij_zgibanka

Na naši šoli bosta informativna dneva za vse tri programe v petek, 16. 2. 2024 ob 10.00 in 16.00 uri ter v soboto, 17. 2. 2024 ob 10.00 uri, v prostorih šole: Ljubljanska cesta 2, Postojna

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2024_2025

PRVI PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 20. februarja do 15. marca 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:
1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
ali
2. skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.

Zadnji dan za prijavo je 15. marec 2024. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti.

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2024.

DRUGI PRIJAVNI ROK   (23. 8 do 29. 8. 2024)

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2024 na spletni strani https://vss-ce.com/vps
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 23. 8. do 29. 8. 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps
Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.
Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:
1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
ali
2. skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2024.

Vpisni pogoji

V višješolski študijski program se lahko vpišete:
– s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
– z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

 

Omejitev vpisa in merila za izbiro

Če bo za vpis v posamezni višješolski študijski program več prijav, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo višje strokovne šole do 19. aprila 2024 sprejele sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa boste izbrani po številu doseženih točk. Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 26. aprila 2024 na spletni strani Višješolske prijavne službe.
Prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku imajo kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Merila za izbiro so objavljena v Razpisu.

Izbirni postopek

Izidi izbirnega postopka bodo znani najpozneje do 22. julija 2024 (prvi prijavni rok) in do 23. septembra 2024 (drugi prijavni rok). Višješolska prijavna služba vam bo poslala obvestilo o izidu izbirnega postopka.
Na sezname sprejetih kandidatov se boste lahko naknadno uvrstili tisti, ki:
– ste srednjo šolo končali v tujini, višje strokovne šole pa niso mogle opraviti postopka priznavanja izobraževanja do začetka izbirnega postopka v prvem roku,
– ste se pritožili in je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku, in sicer, če boste imeli najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama oziroma, če ste se prijavili v študijski program brez omejitve vpisa.
Kandidati s posebnimi potrebami so sprejeti v program, v katerega so se prijavili, če izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za vpis. O tem odloči pristojni organ višje strokovne šole na podlagi vaše posebne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih morate priložiti prijavi ali poslati višji strokovni šoli, v prijavi navedeni na prvem mestu, najpozneje do 17. julija 2023, kasneje pa le, če je po tem roku prišlo do upravičenih razlogov za to.
Višješolska prijavna služba bo tiste, ki se boste naknadno uvrstili, in višje strokovne šole, na katere boste sprejeti, pisno obvestila o izidu izbirnega postopka.

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.
Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 9. oktobra 2024.
Kandidati za vpis v izredni študij se lahko vpisujejo na še nezasedena vpisna mesta tudi po zaključku drugega prijavnega roka v skladu z razpisom.

Nezasedena vpisna mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci. Šola na svoji spletni strani objavi način in izvedbo vpisa na nezasedena vpisna mesta.

DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAV

Na vpisna mesta lahko kandidirajo in se izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije:

  • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
  • državljani držav članic Evropske unije in
  • tuji državljani, ki se izobražujejo po načelu vzajemnosti ali če so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

Dodatna mesta za redni študij:

Za redni študij so lahko razpisana dodatna vpisna mesta za vpis državljanov držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti (Črna gora, BiH, Makedonija, Srbija in Kosovo), in sicer največ do treh odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program.

***************************************************************************************

Podatki za 2024/25:

Možnosti nadaljevanja študija v študijskem letu 2024_25:

Možnosti nadaljevanja študija v 2024_25