Sodelovanje kot partnerji v pilotnem projektu pod-ukrepa Okolje in podnebne spremembe Programa razvoja podeželja 2014-2020 z naslovom:

Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij

 

Namen in cilj podukrepa Okolje in podnebne spremembe je razvoj rešitev, namenjenih izvajanju skupnih pristopov na področju gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, prenos znanja v prakso in razširjanje rezultatov projekta.

Tematika pilotnih projektov je povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami v povezavi z gozdarstvom.

Višja strokovna šola je prejela pobudo kmetijskih gospodarstev s partnerji, da se kot partner vključi v pilotni projekt

Partnerji:

Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o.,  Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec

Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof

Višja strokovna šola Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna

Kmetija Jernejevi, Slavinje 13A, 6225 Hruševje

Kmetija Žustovi, Ostrožno Brdo 45, 6225 Prem

Marko Mahne – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre 32, 6243 Obrov

Kmetija Morelj d.o.o., Buje 2c, 6217 Vremski Britof

InnoRenew CoE, Izola

Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica

Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica

Trajanje projekta:  9. 7. 2020 – 9. 7. 2022

Projek je sofinanciran  s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Povzetek:

Projekt obravnava področje upravljanja z gozdom na manjših kmetijskih gospodarstvih.

Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma  gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več in gotovo je glavni razlog to, da manjšim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslužka, pač pa kmetijska dejavnost  in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog  je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij.

Povzetek o izvedenih aktivnostih na projektu v 2020/21

  1. Pripravljen je pregled parcel vseh štirih kmetij, ki so vključene v načrt za gozdne posesti.
  2. Izdelan je posnetek stanja, analiza stanja in načrti gozdnih posesti za vključene kmetije.
  3. Izvedeno je usposabljanje za kmetije, ki so partnerji v projektu, na temo uporabe brskalnikov in terminologije, ki se uporablja pri načrtovanju upravljanja z gozdovi.
  4. Izvedeni so ogledi gozdnih posesti vključenih kmetij.
  5. Vključene kmetije so pričele z izvajanjem pilotnih aktivnosti v skladu z načrti in ob strokovnem nadzoru svetovalnih in izobraževalnih partnerjev.
  6. Izvedena je ekskurzija za študente in predstavitev rezultatov splošni javnosti.

V obdobju od julija do decembra 2021:

  1. Pilotno se izvajajo ukrepi iz načrta gozdnih posesti na posameznih kmetijah. Ukrepi so bili vsebinsko opredeljeni in umeščeni v prostor ter razloženi na terenih. VSŠ daje partnerjem strokovne napotke za izvedbo ukrepov.
  2. Izvajajo se komunikacijske aktivnosti (članki, prispevki), pri katerih aktivno sodeluje VSŠ.
  3. Pripravlja se vsebina evalvacije za izvajanje ukrepov ter uporabnosti načrtov za gozdne posesti, na podlagi katerih se bo v zadnji fazi projekta dopolnilo načrte gozdnih posesti.
  4. Pripravljajo se vsebine za strokovno ekskurzijo namenjeno študentom VSŠ.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zaključek projekta:

Projekt Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij, v katerem je sodelovalo 10 partnerjev iz dveh regij med njimi tudi Višja strokovna šola Postojna  in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, se zaključuje. V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, ki so uporabni tako za lastnike manjših gozdnih posesti kot za odločevalce in strokovnjake na področju gozdarstva.

Namen projekta je bil razviti nove prakse  za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, načrtovati ukrepe za krepitev vseh funkcij gozda ter  upravljanje malih gozdnih posesti z upoštevanjem več namenskosti gozda.

Za sodelujoče kmetije so bili na podlagi analize stanja gozdnih posesti  izdelani Načrti gozdne posesti z  opredeljeno funkcijo gozda, ki vsebujejo navodila in napotke za gospodarjenje z gozdovi. V dokumentu je poleg alternativnih možnosti  in ekonomike gospodarjenja za vsako kmetijo izdelan tudi gozdnogojitveni načrt, z opisanimi dolgoročnimi in kratkoročnimi ukrepi v gozdu in predstavlja pomembno orodje za upravljanje gozda, tako kratkoročno kot dolgoročno.

Na podlagi izdelanih načrtov gozden posesti so štiri kmetije izvedle pilotni preizkus in skupaj s strokovnjaki pripravile evalvacijo izvedenih pilotnih ukrepov. Glavne ugotovitve so zbrane v Analizi izvedljivosti, ki   vključuje tudi predloge in priporočila poslana na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru poziva za podajanje predlogov  na Operativni programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2022-2026.

Da bi gospodarjenje z gozdovi približali lastnikom manjših gozdov in da bi v projektu dosežene rezultate zbrali na enem mestu, je v okviru projekta nastal poljuden priročnik Gozd in gospodarjenje z njim, ki je namenjen predvsem malim lastnikom gozdov za lažje in bolj usmerjeno gospodarjenje z gozdovi. V njem so tako razloženi osnovni izrazi, pristopi in usmeritve za učinkovito in trajnostno upravljanje z gozdom. Pomemben del priročnika so krajša navodila za lastnike gozdnih posesti za uporabo podatkov iz spletnih aplikacij in njihovo uporabo. Priročnik predstavlja uporaben pripomoček za samostojno pripravo načrta gozdne posesti za posamezno kmetijo,  katerega osnutek je v priročnik vključen kot priloga.

V okviru projekta je nastal tudi avdio-video posnetek (https://youtu.be/_sIV8C78lh0) s katerim želimo predstaviti glavne rezultate projekta in izkušnje sodelujočih.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani vodilnega partnerja, podjetja Stritih d.o.o..  https://www.stritih.com/sl/domov/projekt-brkini/

Prijazno vabljeni, da pobrskate po rezultatih, gotovo boste našli veliko uporabnih informacij!

Priročnik Gozd in gospodarjenje z njim

Analiza_izvedljivosti_KONČNA