Sodelovanje kot partnerji v pilotnem projektu pod-ukrepa Okolje in podnebne
spremembe Programa razvoja podeželja 2014-2020 z naslovom:
Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih
funkcij
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 8. 11. 2019 ( UL RS št. 67/19)
razpisalo dva razpisa za podukrepa Sodelovanje na področju gozdarstva, na osnovi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
Podukrep Okolje in podnebne spremembe se nanaša na razvoj rešitev, namenjenih:
– zmanjšanju negativnih vplivov gozdarstva na okolje,
– izvajanju skupnih pristopov na področju gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti ali
– zmanjšanju ali blažitvi oz. prilagajanju na podnebne spremembe v gozdarstvu
Namen in cilj podukrepa Okolje in podnebne spremembe je razvoj rešitev, namenjenih izvajanju skupnih pristopov na področju gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, prenos znanja v prakso in razširjanje rezultatov projekta.
Tematika pilotnih projektov je povezovanje razvojnih odločitev na kmetiji z
naravovarstvenimi in okoljskimi vsebinami v povezavi z gozdarstvom. Partnerstvo se ustanovi z namenom rešitve praktičnega problema na kmetijskem gospodarstvu. Rezultati projekta se obvezno razširijo drugim kmetom in ostali zainteresirani javnosti.
Višja strokovna šola je prejela pobudo kmetijskih gospodarstev s partnerji, da se kot partner vključi v pilotni projekt
Partnerji:
Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o., Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec
Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof
Višja strokovna šola Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
Kmetija Jernejevi, Slavinje 13A, 6225 Hruševje
Kmetija Žustovi, Ostrožno Brdo 45, 6225 Prem
Marko Mahne – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre 32, 6243 Obrov
Kmetija Morelj d.o.o., Buje 2c, 6217 Vremski Britof
InnoRenew CoE, Izola
Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p., Topolc 46,6250 Ilirska Bistrica
Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica
TRAJANJE: 9. 7. 2020 – 9. 7. 2022

VREDNOST projekta: 83.795,67 € od tega sofinanciranje v višini 74.997,13 €

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Povzetek:
Projekt obravnava področje upravljanja z gozdom na manjših kmetijskih
gospodarstvih. Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več in gotovo
je glavni razlog to, da manjšim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslužka, pač pa kmetijska dejavnost in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij.
V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, ki so uporabni tako za
lastnike manjših gozdnih posesti kot za odločevalce in strokovnjake na področju gozdarstva.
Namen projekta je bil razviti nove prakse za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi
gozdnimi posestvi, načrtovati ukrepe za krepitev vseh funkcij gozda ter upravljanje malih gozdnih posesti z upoštevanjem več namenskosti gozda.
Za sodelujoče kmetije so bili na podlagi analize stanja gozdnih posesti izdelani

Načrti gozdne posesti z opredeljeno funkcijo gozda, ki vsebujejo navodila in napotke za gospodarjenje z gozdovi. V dokumentu je poleg alternativnih možnosti in ekonomike gospodarjenja za vsako kmetijo izdelan tudi gozdnogojitveni načrt, z opisanimi dolgoročnimi in kratkoročnimi ukrepi v gozdu in predstavlja pomembno orodje za upravljanje gozda, tako kratkoročno kot dolgoročno.
Izvedeno je bilo srečanje in usposabljanje lastnikov gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij. Na podlagi izdelanih načrtov gozden posesti so štiri kmetije izvedle pilotni preizkus in skupaj s strokovnjaki pripravile evalvacijo izvedenih pilotnih ukrepov.

Glavne ugotovitve
so zbrane v Analizi izvedljivosti, ki vključuje tudi predloge in priporočila poslana na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru poziva za podajanje predlogov na Operativni programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2022-2026.
Da bi gospodarjenje z gozdovi približali lastnikom manjših gozdov in da bi v projektu dosežene rezultate zbrali na enem mestu, je v okviru projekta nastal poljuden priročnik Gozd in gospodarjenje z njim, ki je namenjen predvsem malim lastnikom gozdov za lažje in bolj usmerjeno gospodarjenje z gozdovi. Pomemben del priročnika so krajša navodila za lastnike gozdnih posesti za uporabo podatkov iz spletnih aplikacij in njihovo uporabo.
Priročnik predstavlja uporaben pripomoček za samostojno pripravo načrta gozdne posesti za posamezno kmetijo, katerega osnutek je v priročnik vključen kot priloga.
V okviru projekta je nastal tudi avdio-video posnetek (https://youtu.be/_sIV8C78lh0) s katerim želimo javnosti predstaviti glavne rezultate projekta in izkušnje sodelujočih.
Več o projektu si lahko preberete na spletni strani vodilnega partnerja, podjetja Stritih d.o.o..
https://www.stritih.com/sl/domov/projekt-brkini/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zaključek projekta:

Projekt Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij, v katerem je sodelovalo 10 partnerjev iz dveh regij med njimi tudi Višja strokovna šola Postojna  in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, se zaključuje. V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, ki so uporabni tako za lastnike manjših gozdnih posesti kot za odločevalce in strokovnjake na področju gozdarstva.

Namen projekta je bil razviti nove prakse  za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, načrtovati ukrepe za krepitev vseh funkcij gozda ter  upravljanje malih gozdnih posesti z upoštevanjem več namenskosti gozda.

Za sodelujoče kmetije so bili na podlagi analize stanja gozdnih posesti  izdelani Načrti gozdne posesti z  opredeljeno funkcijo gozda, ki vsebujejo navodila in napotke za gospodarjenje z gozdovi. V dokumentu je poleg alternativnih možnosti  in ekonomike gospodarjenja za vsako kmetijo izdelan tudi gozdnogojitveni načrt, z opisanimi dolgoročnimi in kratkoročnimi ukrepi v gozdu in predstavlja pomembno orodje za upravljanje gozda, tako kratkoročno kot dolgoročno.

Na podlagi izdelanih načrtov gozden posesti so štiri kmetije izvedle pilotni preizkus in skupaj s strokovnjaki pripravile evalvacijo izvedenih pilotnih ukrepov. Glavne ugotovitve so zbrane v Analizi izvedljivosti, ki   vključuje tudi predloge in priporočila poslana na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru poziva za podajanje predlogov  na Operativni programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2022-2026.

Da bi gospodarjenje z gozdovi približali lastnikom manjših gozdov in da bi v projektu dosežene rezultate zbrali na enem mestu, je v okviru projekta nastal poljuden priročnik Gozd in gospodarjenje z njim, ki je namenjen predvsem malim lastnikom gozdov za lažje in bolj usmerjeno gospodarjenje z gozdovi. V njem so tako razloženi osnovni izrazi, pristopi in usmeritve za učinkovito in trajnostno upravljanje z gozdom. Pomemben del priročnika so krajša navodila za lastnike gozdnih posesti za uporabo podatkov iz spletnih aplikacij in njihovo uporabo. Priročnik predstavlja uporaben pripomoček za samostojno pripravo načrta gozdne posesti za posamezno kmetijo,  katerega osnutek je v priročnik vključen kot priloga.

V okviru projekta je nastal tudi avdio-video posnetek (https://youtu.be/_sIV8C78lh0) s katerim želimo predstaviti glavne rezultate projekta in izkušnje sodelujočih.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani vodilnega partnerja, podjetja Stritih d.o.o..  https://www.stritih.com/sl/domov/projekt-brkini/

Prijazno vabljeni, da pobrskate po rezultatih, gotovo boste našli veliko uporabnih informacij!

Priročnik Gozd in gospodarjenje z njim

Analiza_izvedljivosti_KONČNA