PROGRAM strojništvo

Program Strojništvo je prenovljeni višješolski strokovni program, ki nadomešča sedaj veljavni program. Prenovljeni program študentom omogoča pridobitev generičnih in poklicno-specifičnih kompetenc, ki so potrebne za učinkovito izvajanje podpornih procesov vodstvenim delavcem v poslovnem okolju.

Cilji izobraževalnega programa

Cilj izobraževalnega programa višjega strokovnega izobraževanja strojništva je izobraziti inženirje strojništva (VI. stopnja) s širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem s področja strojništva, razvijati generične in poklicno specifične kompetence, razvijati sposobnosti za učinkovito vključevanje v tehnološke, proizvodne (ekološke) in medosebne procese v delovnem okolju, razvijati poklicne identitete in strokovne odgovornosti ter oblikovati prilagodljivost za spremembe in poslovne odločitve.

Tipična dela

 • načrtovanje in priprava dela v proizvodnji,
 • načrtovanje in vodenje tehnoloških procesov in energetskih postrojenj,
 • organiziranje materialnih in proizvodnih pretokov,
 • načrtovanje in organiziranje vzdrževanja proizvodnje,
 • organizacija in vodenje vzdrževalnih del,
 • spremljanje in analiziranje proizvodnih parametrov,
 • vodenje proizvodnega procesa,
 • spremljanje in zagotavljanje izvajanja proizvodnega dela v skladu s tehničnimi predpisi,
 • spremljanje stroke in zagotavljanje razvoja proizvodnih procesov,
 • vodenje nabave in prodaje proizvodov,
 • spremljanje in nadzor proizvodnih procesov z ustreznimi informacijskimi sredstvi,
 • snovanje, organiziranje in vodenje izdelave orodij,
 • načrtovanje in vodenje montažnih del za proizvodni proces ali industrijsko opremo,
 • vodenje dejavnosti v okviru gospodarske družbe, poučevanje praktičnega pouka strojništva,
 • izvajanje ekoloških, tehniških, varnostnih predpisov in sistema celovite kakovosti.

 

Poklicno-specifične kompetence

Študentje pri študijo pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • uporablja pridobljena tehnična znanja za učinkovito delovanje v delovnem okolju;
 • uporablja tuj jezik za sporazumevanje in študij strokovne literature;
 • uporablja temeljna znanja ekonomike, marketinga in projektnega menedžmenta za vodenje podjetja;
 • analizira dogajanja v električnih tokokrogih;
 • izdela tehnološki postopek izdelave;
 • izbere, določi in ovrednoti čas ter stroške izdelave;
 • izbira primerne materiale, primerno termično obdelavo in pozna vpliv materialov na okolje;
 • z upoštevanjem ustrezne tehnične zakonodaje načrtuje izdelke;
 • izdeluje tehnično dokumentacijo v vseh fazah nastanka izdelka;
 • pripravi in spremlja stroškovni in časovni plan;
 • uporablja metode za obvladovanje in zagotavljanje kakovosti v proizvodnem procesu;
 • načrtuje energetske sisteme in pozna delovanje zahtevnejših energetskih procesov;
 • skrbi za varčno in ekološko sprejemljivo izrabo energije;
 • prepozna možnosti za uvajanje avtomatizacije ter samostojno načrtuje avtomatizacijo enostavnih proizvodnih procesov;
 • analizira vpliv vzdrževanja na stroške podjetja;
 • načrtuje, organizira in vodi vzdrževalna dela na strojih;
 • planira in organizira proizvodnjo;
 • pozna ekonomske in tehnološke karakteristike orodja.


Trajanje izobraževanja in ovrednotenje s kreditnimi točkami

Redno izobraževanje traja dve leti in praviloma poteka v dopoldanskem času. Izredno izobraževanje (ob delu) traja dve leti in pol (vključno z diplomo). Predavanja za izredne študente so praviloma organizirana ob koncu tedna.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.
Naziv poklicne izobrazbe, pridobljen po uspešno končanem izobraževanju, je

INŽENIR / INŽENIRKA STROJNIŠTVA.


Izvajanje praktičnega izobraževanja

Študentje se praktično izobražujejo v tistem podjetju, kjer se opravlja dejavnost v skladu s programom in ima za to ustrezno opremo in kadre.
Višja strokovna šola, skupaj z izvajalcem praktičnega usposabljanja, določi način izvedbe izobraževalnega programa. Študent se lahko praktično izobražuje v več podjetjih.
Vsebinski in organizacijski vidik praktičnega izobraževanja usklajujeta predavatelj višje šole (organizator praktičnega izobraževanja) in mentor v podjetju. Predavatelj in mentor določata teme za seminarske naloge. Mentor spremlja napredovanje študentove praktične usposobljenosti in vsaj dvakrat letno pisno obvešča višjo šolo o njegovem napredovanju.
Ocenjevanje študentove uspešnosti pri praktičnem izobraževanju mora temeljiti na standardih praktičnega izobraževanja z zagotavljanjem samostojne uporabe strokovno-teoretičnega znanja pri praktičnem delu.
Prilagoditev izvajanja praktičnega izobraževanja izrednim študentom

Izrednim študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se prizna pravica do skrajšanja oziroma oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih delovnih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja, navedenih v katalogu.


Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

V 2. letnik lahko napreduje, kdor uspešno opravi obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje v obsegu najmanj 20 KT. Ponavljanje odobri študijska komisija višje šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje izobraževanja

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa, in sicer:

1. Vse obvezne module / predmete v obsegu 79 kreditnih točk:

 • Komunikacijski modul (24 KT),
 • Predmet Mehanika 1 (5 KT),
 • Osnovni modul (21 KT),
 • Poslovno procesni modul (13 KT),
 • Tehnološki modul (16 KT).


2. Naslednje izbirne module v obsegu 9 kreditnih točk:

 • Avtomatizacijski modul,
 • Energetski modul.

3. Enega izmed modulov v obsegu 17 kreditnih točk:

 • Orodjarski modul,
 • Proizvodni modul,
 • Modul vzdrževanja.


4. **prostoizbirni predmeti v obsegu 15 kreditnih točk:

 • Predmet Elektrotehnika,
 • Predmet Tehnično risanje s strojnimi elementi,
 • Računalniško modeliranje.


** študent izbere en predmet iz izbirnih predmetov ali en predmet izmed predmetov drugih izbirnih modulov v skupni vrednosti 5 KT.

5. Prostoizbirni predmet (5 KT)

6. Diplomsko delo (5 KT)

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te. Diplomska naloga je lahko izdelana tudi kot projekt oziroma načrt določenega poslovnega postopka, ki se izvaja v podjetju (s posnetkom, analizo ter predlogi racionalizacij in izboljšav). Iz naloge naj bo razvidna študentova  sposobnost za povezovanje interdisciplinarnega znanja in povezovanje strokovno-teoretičnih predmetov s praktičnimi izkušnjami. Zagovarjati jo mora pred komisijo, ki jo sestavljajo trije predavatelji Višje strokovne šole in mentor v podjetju.
Pogoji za prehajanje med programi

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je dokončal 1. letnik višješolskega študijskega programa ali 1. oziroma višji letnik drugega višješolskega ali visokošolskega študijskega programa, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med programi ni mogoče.