Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Evropska Unija, Evropski socialni sklad – naložba v vašo prihodnost

Projekt MUNERA 3 – več o projektu

 

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2020/2021 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila 14 kandidatov.

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2020/21 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

• kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 25. 09. 2020. Vloga obsega prijavo ter zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe). Prijave se pošljejo na elektronski naslov vs.postojna@guest.arnes.si

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do

9. 10. 2020. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Besedilo razpisa

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:

slavko.bozic3@gmail.com ali pokličite na telefon 031 283 315

vs.postojna@guest.arnes.si ali telefon: 05 7212 330

Obrazec in potrdilo:

________________________________________________________________________

VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

Spoštovani!

Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete tukaj.

Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, bo v študijskem letu 2020/2021 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja Poslovni sekretar ter Gozdarstvo in lovstvo za pridobitev višje strokovne izobrazbe, razpisala 14 vpisnih mest.

Za izbrane udeležence bo izvajanje omenjenih izobraževalnih programov Šolskega centra Postojna, Višje strokovne šole, od začetka študijskega leta 2020/2021 pa do zaključka študija brezplačno pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposlen, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. V višješolski študijski program se lahko vpišete:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020/2021).

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev v vzgoji in izobraževanju). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi in aneksu o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali: prvič – ob vključitvi udeležencev v program, drugič – najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič – najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2020/21 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

  • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/

V študijskem letu 2020/21 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje
število študentov:

Gozdarstvo in lovstvo – 7 mest

  • (1. ciklus – prvi vpis v izobraževalni program: 7 študentov)

Poslovni sekretar – 7 mest

  • (1. ciklus – prvi vpis v izobraževalni program: 7 študentov)

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 24. 9. 2020. Vloga obsega prijavo ter zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe). Prijave se pošljejo na elektronski naslov vs.postojna”at”guest.arnes.si

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt:

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 9. 10. 2020. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z ravnateljem po dogovoru.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA3:

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:

Obrazec in Potrdilo: