LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Za lažji prehod v nizkoogljično družbo bodo pripravljena številna usposabljanja. Izvajale se bodo poletne šole za študente, delavnice za uslužbence javnega sektorja, usposabljanja za učinkovito energetsko upravljanje, usposabljanja za energetsko prenovo javnih in industrijskih stavb, usposabljanja za oblikovalce in vzdrževalce ter drugo.

Za krepitev aktivnosti lokalnih skupnosti na temo trajnostne mobilnosti, lokalnega krožnega gospodarstva, skupnostnega upravljanja življenjskih virov, preskrbe s hrano in energetike so predvidena usposabljanja za občinske koordinatorje.

Na podlagi analiz programov višjega in visokega šolstva ter neformalnih in prostočasnih programov bomo oblikovali priporočila, kako vprašanje prehoda v NOD vnesti v višje- in visokošolske programe.

Predvidena je tudi izvedba štirih poletnih šol in štirih raziskovalnih taborov s področja prehoda v nizkoogljično družbo in blaženja podnebnih sprememb.

 

 

Na projektu sodelujeta dva predavatelja iz aktiva Gozdarstvo in lovstvo.