PREDMETNIK: STROJNIŠTVO

 

Št.

 

Ime modula/predmeta/druge sestavine

Obvezno/ izbirno

Letnik

Število kontaktnih ur

Št. ur  študent. dela

KT

PR

SV

LV

Skupaj

M1

Komunikacije

obvezno

prvi

 

 

 

 

 

24

P1

Strokovna terminologija v tujem jeziku

 

 

48

36

84

180

6

P2

Poslovno komuniciranje in vodenje

 

 

48

36

84

180

6

P3

Računalništvo

 

 

24

48

72

180

6

D1

Praktično izobraževanje – Komunikacije  

 

 

180

180

6

M2

Osnove

obvezno

prvi

 

 

 

 

 

21

P4

Materiali

 

 

36

12

12

60

150

5

P5

Varnost pri delu in varovanje okolja

 

 

24

12

36

90

3

P6

Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov

 

 

36

36

72

180

6

D2

Praktično izobraževanje – Osnove

 

 

220

220

7

 

Predmeti, ki niso vključeni v modul

 

 

 

 

 

 

 

10

P7

Mehanika 1

obvezno

prvi

36

24

12

72

150

5

P8

Elektrotehnika

izbirno

prvi

36

24

60

150

5

P9

Strojni elementi

izbirno

prvi

36

24

60

150

5

P10

Računalniško modeliranje

izbirno

prvi

12

48

60

150

5

 

Prosto izbirni predmet

izbirno

prvi

 

 

 

 

150

5

M3

Poslovanje in procesi

obvezno

drugi

 

 

 

 

 

13

P11

Ekonomika podjetja

 

 

48

24

12

84

180

6

P12

Kakovost in zanesljivost procesov

 

 

36

12

24

72

150

5

D3

Praktično izobraževanje – Poslovanje in procesi

 

 

60

60

2

M4

Tehnologije

obvezno

drugi

 

 

 

 

 

16

P13

Mehanika 2

 

 

60

12

72

150

5

P14

Tehnologija

 

 

48

48

96

210

7

D4

Praktično izobraževanje – Tehnologije

 

 

130

130

4

M5

Avtomatizacija

izbirno

drugi

 

 

 

 

 

9

P15

Avtomatizacija in robotika

 

 

48

48

96

210

7

D5

Praktično izobraževanje – Avtomatizacija

 

 

60

60

2

M6

Energetika

izbirno

drugi

 

 

 

 

 

9

P16

Energetika

 

 

48

48

96

210

7

D6

Praktično izobraževanje – Energetika

 

 

60

60

2

M7

Orodjarstvo

izbirno

drugi

 

 

 

 

 

17

P17

Snovanje in konstruiranje orodij

 

 

48

24

36

108

210

7

P18

Izdelava in vzdrževanje orodij

 

 

36

36

72

150

5

D7

Praktično izobraževanje – Orodjarstvo

 

 

150

150

5

M8

Proizvodnja

izbirno

drugi

 

 

 

 

 

17

P19

Priprava in vodenje proizvodnje

 

 

48

24

36

108

210

7

P20

Računalniško podprta proizvodnja

 

 

24

48

72

150

5

D8

Praktično izobraževanje – Proizvodnja

 

 

150

150

5

M9

Vzdrževanje

izbirno

drugi

 

 

 

 

 

17

P21

Vzdrževanje strojev in naprav

 

 

48

24

36

108

210

7

P22

Vzdrževanje energetskih naprav

 

 

36

36

72

150

5

D9

Praktično izobraževanje – Vzdrževanje

 

 

150

150

5

D10

Diplomsko delo

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Šola bo predvidoma ponudila naslednje module: avtomatizacija, energetika in orodjarstvo oziroma module v skladu z interesi študentov.

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (STJ)

Pri predmetu študent pridobi in dopolni uporabno znanje tujega jezika, razvije sposobnosti iskanja in razumevanja strokovnih informacij v tujem jeziku in zna povezati vsebine predmeta STJ s strokovno predmetnimi področji strojništva. Razvije spretnosti govornega, pisnega, slušnega in bralnega razumevanja, usvoji širši nabor splošnih in strokovnih terminov. Podrobneje spozna:

 • Tuji jezik za vsakdanje sporazumevanje: besedišče vsakdanjega sporazumevanja, prijavo na razpisano delovno mesto, modalne glagole …;
 • Tuji jeziki za poslovno sporazumevanje: strokovne termine, telefonske razgovore, predstavitve, e-komunikacijo;
 • Temeljne skupne strokovne izraze s področja strojništva: strokovne termine lastnosti materialov v tujem jeziku, seznanjenost z okoljevarstveno politiko delovnega mesta, opis postopka strojne obdelave;
 • Strokovne teme v tujem jeziku: prevajanje navodil v slovenski jezik, razumevanje navodil v tujem jeziku.

Število kontaktnih ur: 84. Število ur samostojnega dela: 96 ur. Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni in ustni izpit.

POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (PKV)

Študent spozna, kako pomembna je kakovost medosebnega in poslovnega komuniciranja. Obvlada strategije samostojnega učenja in načrtovanja osebnega razvoja, razvija odgovornost  za načrtno in organizirano delovanje, razvija zavest o pomenu timskega dela ter razvija sposobnost kritičnega presojanja in ustvarjalnosti. Uporablja orodja za motiviranje in vrednotenje uspešnosti zaposlenih, obvlada sistematičen pristop k načrtovanju, organiziranju, vodenju in odločanju.

Podrobneje spozna:

 • Medosebno in poslovno komuniciranje: načrtovanje komunikacijskega procesa, analiziranje kakovosti komuniciranja, javni nastop, vodenje sestanka, motnje v komunikaciji …;
 • Človeške vire v organizaciji: presojanje kompetentnosti zaposlenih v delovnem okolju, izdelavo kariernega načrta, izdelavo strukture majhnega podjetja, oblikovanje kakovostnih ciljev, letne razgovore;
 • Motivacijo zaposlenih;
 • Vodenje: vrednotenje formalne in socialne moči, izbiro načina vodenja, vodenje skupine;
 • Vodenje skupinskih procesov: timsko delovanje, reševanje problemov, uporabo tehnik za razvijanje ustvarjalnega reševanja problema …;
 • Organizacijsko kulturo

Število kontaktnih ur: 84. Število ur samostojnega dela: 96 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni in ustni izpit.

RAČUNALNIŠTVO (RAC)

Študent se usposobi za samostojno pridobivanje informacij iz elektronskih virov, razvija sposobnosti za racionalno rabo časa, virov in sredstev pri reševanju tehniških problemov ter se usposobi za uporabo računalniških omrežij. Zna racionalno načrtovati nabavo in posodabljanje strojne in programske opreme, spozna orodja in postopke 3D modeliranja in se nauči izdelati računalniški 3D model telesa.

Podrobneje spozna:

 • Računalnik in informacijski sistem: operacijski sistem, sestavne dele računalnika, periferno računalniško opremo;
 • Računalniška omrežja: povezavo v lokalno omrežje in internet, vlogo strežnika, delitev strežnikov glede na naloge;
 • Varovanje podatkov: šifriranje, kritično presojanje varnostnih vidikov;
 • Programsko opremo v strojništvu: izdelovanje grafov, tabel, zapisovanje matematičnih izrazov …;
 • Reševanje problemov v strojništvu s pomočjo elektronskih preglednic;
 • Računalniško 3D modeliranje: lastnosti in osnovne gradnike 3D računalniškega modela, pomožne točke, premice in ravnine

Število kontaktnih ur: 84. Število ur samostojnega dela: 96 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

MEHANIKA 1 (ME1)

Študent razvije sposobnost razumevanja in reševanja tehniških problemov, uporabe sodobnih računalniških orodij za reševanje le-teh. Pridobi sposobnost poglobljene analize problemov in iskanja optimalnih rešitev. Razume temeljne zakone mehanike in le-te tudi uporablja pri reševanju praktičnih problemov.

Podrobneje spozna:

 • Uporabo vektorjev in prostorske geometrije v strojništvu: izvajanje osnovne računske operacije z vektorji, zapisanimi v obliki realnih n-terk, uporabo vektorjev pri 3D prostorji geometriji, reševanje praktičnih strojniških geometrijskih problemov;
 • Uporabo matrik pri reševanju problemov v strojništvu: osnovne računske operacije z matrikami, inverzno matriko in njen pomen, uporabo matrik v vektorski grafiki …;
 • Uporabo funkcij pri reševanju problemov v strojništvu.

Število kontaktnih ur: 72. Število ur samostojnega dela: 78 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

ELEKTROTEHNIKA (ELE)

Študent usvoji temeljna teoretična znanja s področja elektrotehnike, spozna in uporablja varnostne ukrepe pri delu z električnimi napravami, spozna pomen električne energije, električnih strojev, spozna fizikalne principe električnih elementov in tokokrogov. Uporablja električne inštrumente za merjenje osnovnih električnih veličin ter spozna pomen in principe racionalne rabe električne energije.

Podrobneje spozna:

 • Osnovne zakone v elektrotehniki in učinke električnega toka: uporabo električne veličine, reševanje problemov v električnih tokokrogih, vrste magnetnih učinkov, uporabnost elektrolize v praksi;
 • Električne inštalacije in varno uporabo električne energije: vrste inštalacij, izdelavo vezij, varnost, zaščitne ukrepi pred električnim udarom;
 • Električne stroje in naprave: transformatorje, analizo delovanja AM  in servo motorjev …;
 • Elektronske elemente: simbole, funkcijo električnega vezja na shemi.

Število kontaktnih ur: 60. Število ur samostojnega dela: 90 ur. Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

TEHNIČNO RISANJE S STROJNIMI ELEMENTI (RSE)

Pri predmetu študent razvija prostorske predstave predmetov, natančnost in kreativnost pri delu in strokovno odgovornost pri delu. Uporablja pravila tehničnega risanja pri izdelavi tehnične dokumentacije, zna narisati strojne elemente, upošteva lastnosti materialov, ki se najpogosteje uporabljajo za izdelavo strojnih elementov in  uporablja osnovne principe dimenzioniranja pri konstruiranju strojnih elementov.

Podrobneje spozna:

 • Pravila tehniškega risanja: pravilno kotiranje, vpliv dimenzijskih in geometrijskih toleranc, risanje in branje delavniških risb
 • Vrste strojnih delov in značilnosti: standardne rešitve pri konstruiranju, definiranje deformacij teles;
 • Razstavljive in nerazstavljive zveze;
 • Ležaje, osi, gredi, gonila, verižna gonila, zobniška gonila.

Število kontaktnih ur: 60. Število ur samostojnega dela: 90 ur. Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE (RAM)

Študent pridobi širši pogled nad sodobnimi računalniškimi orodji za razvoj novih izdelkov in načrtovanje proizvodnje. Usposobi se za izdelavo 3D modelov elementov in sestavov ter za animacijo le-teh. Spozna izvedbo obratnega inženirstva v praksi, postopke in naprave za hitro izdelavo prototipov in pridobi znanja, potrebna za izdelavo predstavitve izdelkov.

Podrobneje spozna:

 • 3D modeliranje: uporabo naprednih možnosti 3D modeliranja, zgradbo 3D modela na osnovi digitalizacije izdelka …;
 • Virtualno predstavitev izdelka: določanje projekcije, točke gledanja, izdelavo 3D modela in animacije;
 • Simulacije v virtualnem okolju.

Število kontaktnih ur: 60. Število ur samostojnega dela: 90 ur. Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

MATERIALI (MTR)

Študent usvoji temeljna znanja s področja materialov, odloča se o primernosti izbranega materiala za ustrezen element, izbira material in se odloča med alternativnimi materiali. Pozna vpliv posameznih gradiv na okolje in pozna umetne mase in njihove lastnosti.

Podrobneje spozna:

 • Jekla, litine in barvne kovine;
 • Karbidne trdine;
 • Keramične materiale;
 • Trde prevleke;
 • Korozijo: analizo vrste korozij in določitev oblike protikorozijske zaščite;
 • Tehnologijo prahov: določitev faze tehnologije prahov;
 • Preizkušanje in meritve;
 • Umetne mase: opredelitev z vidika lastnosti in uporabe, analizo vpliva umetnih mas na okolje.

Število kontaktnih ur: 60. Število ur samostojnega dela: 90 ur. Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

VARNOST PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA (VDO)

Študent pridobi temeljna in specialna strokovna znanja s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja. Spozna poslovno okolje in se usposobi za vključevanje v poslovni proces tudi iz vidika varnosti pri delu, zagotavljanja varnih proizvodov teh varovanja okolja. Pozna relevantno zakonodajo s tega področja ter aktivno sodeluje pri uvajanju drugih oblik, metod in orodij integriranega zagotavljanja varnosti in kakovosti. Usposobljen je za analizo nevarnosti z oceno tveganja na delovnih mestih pri načrtovanju delovnih procesov ter za izvedbo plana preventivnih ukrepov.

Podrobneje spozna:

 • Varnost in zdravje pri delu ZVZD in sistem VZD po OHSAS 18001: uporabo orodij za zagotavljanje varnosti, poznavanje zakonodaje, revizije izjave o varnosti …;
 • Varovanje okolja: skladnost procesov in proizvodov z okoljevarstvenimi zahtevami.

Število kontaktnih ur: 36. Število ur samostojnega dela: 84 ur. Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

TEHNIČNI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV (TPN)

Študent uporablja orodja za iskanje zakonov in tehničnih predpisov preko spleta, pozna osnovne predpise in standarde, ki se nanašajo na načrtovanje varnih proizvodov in procedure za ugotavljanje skladnosti. Načrtuje in pripravi zaporedje aktivnosti za prijavo lastnega patenta. Izdela terminski in stroškovni plan izdelave izdelka ter pripravi ustrezne predpise.

Podrobneje spozna:

 • Tehnično zakonodajo;
 • Tehnično dokumentacijo v fazi snovanja in vrednotenja koncepta;
 • Vrednotenje koncepta: izbiro optimalnih rešitev, definicijo kriterijev, analizo rezultatov;
 • Tehnično dokumentacijo v fazi detajliranja: izdelavo delavniških risb v enem izmed 3D CAD programov, kotiranje, stroškovni plan projekta …;
 • Tehnično dokumentacijo v fazi uporabe izdelka.

Število kontaktnih ur: 72. Število ur samostojnega dela: 108 ur. Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

EKONOMIKA PODJETJA (EKP)

Študent razvija zavest o pomenu podjetništva ter se usposobi za presojo poslovnih možnosti ter za samostojno vodenje podjetij. Vključuje se v poslovne procese in se nauči sistematičnega pristopa k načrtovanju poslovanja.

Natančneje spozna:

 • Podjetništvo: osnove podjetništva, načrtovanje podjetja v različnih fazah rasti;
 • Ekonomiko: temeljne pojme ekonomije, stroške, amortizacijske načrte, poslovne načrte …;
 • Marketing: elemente tržne analize, upravljanje z bazami podatkov, trženje izdelkov in storitev, promocijo;
 • Projektni management: organizacijo projektov, projektne time, matriko odgovornosti, analizo učinkovitosti podjetja.

Število kontaktnih ur: 84. Število ur samostojnega dela: 126 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit

KAKOVOST IN ZANESJIVOST PROIZVODNJE (KZP)

Študent spozna, da kakovost odločilno vpliva na uspešnost podjetja ter se seznani s sodobnimi razvojnimi smermi in inženirskimi metodami za OKA. Usposobi se za pravilno razumevanje kakovosti izdelka in storitve, obstoječe standardizacije kakovosti in za upravljanje z delovnimi in merilnimi sredstvi, stroji in napravami.

Podrobneje spozna:

 • Definicijo kakovosti in zgodovino obvladovanja kakovosti;
 • Modele in standarde kakovosti in nagrade za kakovost: spremljanje in vrednotenje novosti in informacij s področja KZP;
 • TQM – Total Quality Management:razumevanje osnovne filozofije, načrtovanje razvoja izdelka;
 • Zagotavljanje kakovosti, proizvodne meritve: merilna opravila, postopke reklamacije, interpretacije meritev;
 • Sposobnost in zanesljivost procesov;
 • Vodenje, odgovornost in timsko delo;
 • Obvladovanje dobaviteljev in trženja;
 • Statistične metode, inženirska orodja in tehnike za OKA ter presojo sistema OKA.

Število kontaktnih ur: 72. Število ur samostojnega dela: 78 ur. Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

MEHANIKA 2 (MEH2)

Študent razvije sposobnosti razumevanja in reševanja tehniških problemov, formuliranja tehniškega problema v matematični obliki, poglobljene analize, razumevanja temeljnih zakonov mehanike, poenostavljanja praktičnih primerov naprav in konstrukcij v teoretične modele, dimenzioniranja strojnih elementov in simuliranja ter analiziranja mehanizmov in drugih dinamičnih sistemov z uporabo računalniških orodij.

Podrobneje spozna:

 • Statiko: osnovne elemente in zakone statike, konstrukcijske elemente;
 • Dinamiko: gibanje točke, ravnotežje sil v dinamiki, uporabo računalnika za modeliranje, zakon o ohranitvi mehanske energije, osnovne prijeme konstruiranja in optimiziranja mehanizma;
 • Trdnost: pomen glavnih napetosti, določanje dopustnih napetosti,  deformacije …

Število kontaktnih ur: 72. Število ur samostojnega dela: 78 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

TEHNOLOGIJA (TEH)

Študent se nauči izbrati najprimernejšo tehnologijo izdelave. Izbere, določi in izračuna režime in normative raznim metodam in sredstvom izdelave, izdela tehnološki postopek izdelave in načrtuje izdelovalni proces vključno z izbiro izdelovalnih sredstev.

Podrobneje spozna:

 • Izdelovalne  zahteve in zagotavljanje kakovosti;
 • Postopke oblikovanja: skiciranje, postopke ulivanja, določanje dimenzij odlitka, izbiro materialov in delovnih sredstev za sintranje;
 • Postopke ločevanja: rezanje, razstavljanje, praznjenje, čiščenje itd.;
 • Postopke spreminjanja lastnosti materiala in preoblikovanja: sintranje, namagnetenje, fotokemične postopke, tlačno preoblikovanje, natezno preoblikovanje, strižno itd.;
 • Postopke spajanja: vtiskovanje, stiskanje, spajanje z oblikovanjem in preoblikovanjem, lepljenje, varjenje;
 • Površinske prevleke: emajliranje, barvanje, termično brizganje, galvanizacijo …

Število kontaktnih ur: 96. Število ur samostojnega dela: 114 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA (AVR)

Študent spozna možnosti uvajanja avtomatizacije v proizvodne procese, vodi projekte s področja avtomatizacije proizvodnih procesov, načrtuje vzdrževanje pnevmatičnih, hidravličnih in elektro-mehanskih krmilnih sistemov in spozna možnosti za uvajanje robotizacije v proizvodne procese. Spremlja razvoj stroke in uvajanje novosti in izboljšav.

Podrobneje spozna:

 • Načrtovanje sistemov vodenja: principe vodenja, načine predstavitev dinamičnih tehničnih sistemov;
 • Pnevmatična in elektro-pnevmatična krmilja: mehanizem delovanja, funkcije komponent kompresorske postaje,pnevmatične razvodne sisteme, hidravliko;
 • Računalniška krmilja – PLK: mehanizem delovanja, delovanje industrijskih omrežij;
 • Robotske sisteme: zgradbo robotov, vrste oprijemal, funkcije …

Število kontaktnih ur: 96. Število ur samostojnega dela: 114 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

ENERGETIKA (ENE)

Študent se usposobi za uporabo temeljnih principov termodinamike v energetiki, pozna delovanje energetskih strojev in naprav, načrtuje energetske stroje in naprave ter enostavne energetske sisteme. Pozna načine varčnega in ekološko sprejemljivega pridobivanja in porabe energije ter se usposobi za uporabo sistemov za obnovljive vire energije.

Podrobneje spozna:

 • Termodinamiko: vrste energij, glavni zakon termodinamike, krožne procese, motorje z notranjim izgorevanjem in batne stroje, princip hladilnega procesa, izgorevanje goriv itd.;
 • Energetske stroje in naprave: delovanje batnih in turbinskih strojev, hladilnih stolpov, kotlov, črpalk in toplotnih črpalk;
 • Energetske sisteme: delovanje termoelektrarne in plinske elektrarne, pomen soproizvodnje električne in toplotne energije, vodne elektrarne;
 • Ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo: prenos toplote, izolacijo, ogrevalne sisteme, klima naprave;
 • Obnovljive vire energije: sončne celice, biomaso, vetrne elektrarne itd.

Število kontaktnih ur: 96. Število ur samostojnega dela: 114 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

SNOVANJE, KONSTRUIRANJE IN AVTOMATIZACIJA ORODIJ (SKO)

Študent spozna vrste orodij, tehnologije in osnovne principe delovanja strojev, na katerih se orodja uporabljajo. Uporablja sodobne pristope k snovanju in konstruiranju orodij v računalniško podprtem okolju, navaja se na upoštevanje standardov in predpisov ter uporablja principe stroškovno osveščenega snovanja in konstruiranja orodij.

Podrobneje spozna:

 • Metode določanja tehnologije izdelka ob upoštevanju definicije izdelka, elemente konstruiranja, materiale, faze snovanja, tehnike konstruiranja;
 • Načine in možnosti predstavitve izdelkov naročniku, integriran sistem pretoka tehničnih podatkov v orodjarni, inženirske analize in simulacije;
 • Simulacije v 3D okolju, kriterije za pripravo tehnične dokumentacije itd.

Število kontaktnih ur: 108. Število ur samostojnega dela: 102 uri.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

IZDELAVA IN PREIZKUŠANJE ORODIJ (IVO)

Študent se pri predmetu navaja na sistematično obvladovanje procesov izdelave, preizkušanja in vzdrževanja orodij. Poskrbeti zna za varnost pri delu in preizkušanju orodij, razume delovanje le-teh, zna sistematično reševati probleme in odpravljati pomanjkljivosti.

Podrobneje spozna:

 • Značilnosti orodjarske industrije;
 • Organizacijo izdelave orodij: faze snovanja v računalniško podprtem okolju, glavne in podporne procese pri izdelavi orodij, orodja za vodenje delavnic, izboljšavo procesov in timsko delo;
 • Standardizacijo pri izdelavi orodij;
 • Preizkušanje orodja in kontrola izdelka: načine kontroliranja, postopke korigiranja, preizkusni protokol;
 • Vzdrževanje orodij.

Število kontaktnih ur: 72. Število ur samostojnega dela: 78 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

PRIPRAVA IN VODENJE PROIZVODNJE (PVP)

Študent spozna zahteve, cilje, potrebe, vire in vplive pri planiranju in pripravi proizvodnje. Spozna organizacijo podjetja in življenjski ciklus izdelka, vodi delo proizvodnje, planira in usposablja osebje ter uporablja strategije servisiranja izdelkov. Pri pripravi proizvodnje uporablja računalniške programe.

Podrobneje spozna:

 • Sistem proizvodnje: proizvodnjo v podjetju, organizacijo in cilje v podjetju, življenjski cikel izdelka;
 • Razvoj izdelkov: planiranje in konstrukcijo;
 • Organizacijo proizvodnje;
 • Pripravo dela: planiranje, ekologijo, stroške in investicije, planiranje tovarn;
 • Obseg zagotavljanja kakovosti: tehnike zagotavljanja kakovosti, TQM;
 • Osebje v podjetju;
 • Servisiranje.

Število kontaktnih ur: 108. Število ur samostojnega dela: 102 uri.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA (RPP)

Študent se usposobi za vrednotenje vloge in pomena računalniško podprtih tehnologij v proizvodnji, pridobi pregled nad računalniškimi tehnologijami, ki se uporabljajo za izdelavo izdelkov, usposobi se za programiranje in nadziranje CNC strojev. Usposobi se tudi za uporabo CAD/CAM programov za pripravo tehnične dokumentacije.

Podrobneje spozna:

 • CNC tehnologijo: vrste in pomen CNC strojev v proizvodnji, zgradbo, ukaze za krmiljenje in tehnološko dokumentacijo;
 • CAD/CAM tehnologije: vlogo in pomen znotraj proizvodnih procesov,
 • Slojevite tehnologije: 3D tiskanje, stereolitografijo, selektivno lasersko tiskanje, hitro litje.

Število kontaktnih ur: 72. Število ur samostojnega dela: 78 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV (VSN)

Študent se usposobi za organizacijo vzdrževanja strojev in naprav, načrtovanje vzdrževanja le-teh s skrbjo za varnost pri delu. Obvladuje tudi dokumentacijo o strojih in napravah.

Podrobneje spozna:

 • Osnove vzdrževanja: vrste vzdrževanja, cikel PDCA, koordinacijo vzdrževalnih del, stroško … ;
 • Metodo TPM in AMDEC;
 • Sisteme vzdrževanja: kurativni in preventivni sistem, pomen optimizacije preventivnega vzdrževanja;
 • Dokumentacijo vzdrževanja: pravila standardizacije, pomen varnosti in varnega dela.

Število kontaktnih ur: 108. Število ur samostojnega dela: 102 uri.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

VZDRŽEVANJE ENERGETSKIH SISTEMOV (VES)

Študent razume pomen vzdrževanja energetskih sistemov in razvija ekološko zavest pri pridobivanju in porabi energije. Usposobi se za vzdrževanje energetskih sistemov in za načrtovanje, spremljanje in izvajanje energetskih strojev in naprav. Izvajanje vzdrževanja načrtuje z upoštevanjem ekologije.

Podrobneje spozna:

 • Osnovne zakone termodinamike, načine merjenja energetskih veličin, statistične metode vrednotenja napak, vplive energetskih sistemov na okolje, planira vzdrževanje, spozna postopek izdelave načrta generalne obnove energetskega stroja/naprave;
 • Zakonodajo, pravilnike in predpise, ki obravnavajo energetske sisteme oziroma stroje in naprave.

Število kontaktnih ur: 72. Število ur samostojnega dela: 78 ur.  Obvezna je prisotnost na vajah in pisni izpit.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (PRI)

Študent pri praktičnem izobraževanju razvija sposobnosti uporabe teoretičnega znanja v praksi. Usposobi se za vodenje delovnih procesov, razvija sposobnosti organiziranja in nadziranja del, razvija čut za varčno rabo energije. Bistvo tega predmeta je tudi socializacija študenta v delovnem okolju. Učinkovito se vključuje v komunikacijska razmerja in skupino. Nauči se kooperativnosti in timskega dela.

D1) Komunikacijski modul

Spozna  različne načine in metode poslovnega komuniciranja v praksi, seznani se s pomenom besednega in nebesednega komuniciranja. Spozna vlogo menedžmenta, pomen upravljanja in ravnanja s človeškimi viri in pomen ciljnega vodenja posameznika, skupine, tima in podjetja. Spozna nujnost računalniškega znanja in uporabe računalnika in računalniških orodij.

D2) Osnovni modul

Praktično spozna lastnosti in uporabnost tehničnih materialov, pridobi znanje za samostojno izbiro najustreznejšega materiala za izdelke, spozna postopke za preizkušanje materialov, spoznava tehnično zakonodajo ter se navaja na iskanje in uporabo standardov (iskanje zakonov preko spleta). Spozna predpise in standarde s področja varnosti, značilnosti tehnične dokumentacije. Izdeluje risbe s pomočjo računalnika.

D3) Poslovno procesni modul

Študent razvija zavest o pomenu podjetništva in sposobnosti za presojo poslovnih priložnosti. Navaja se na projektno delo in pridobiva znanja in izkušnje za samostojno vodenje podjetja. Spozna, da je kakovost, njeno ugotavljanje, zagotavljanje in obvladovanje sestavni del vsakega dela.

D4) Tehnološki modul

Spozna formuliranje tehniškega problema v matematični obliki in nadomeščanje praktičnih problemov s teoretičnimi modeli. Statično, trdnostno in dinamično izračunava konstrukcijske elemente, določi in ovrednoti čas ter stroške izdelave. Izdela tehnološki postopek izdelave in izbere potrebna izdelovalna sredstva.

D5a) Avtomatizacijski modul

Spozna možnosti za uvajanje avtomatizacije v proizvodne procese in nadgrajuje znanje s področja avtomatizacije proizvodnih procesov. Sodeluje v projektih, načrtovanju in uvajanju avtomatizacije, sodeluje pri iskanju napak in okvar, pri vzdrževanju pnevmatičnih, hidravličnih in elektro-mehanskih krmilnih sistemov ter popravlja krmilne programe industrijskih robotov.

D5b) Energetski modul

Spozna načrtovanje energetskih naprav in sistemov, proizvodnjo in distribucijo energije, upravljanje energetskih naprav in sistemov ter njihov vpliv na okolje. Sodeluje pri načrtovanju, dimenzioniranju in izdelavi  teh naprav in sistemov. Sodeluje pri tehnološkem prevzemu, vzdrževanju in remontu.

D6a) Orodjarski modul

Študent spozna proces izdelave orodij in se seznani z zahtevami kupca. Navaja se na uporabo standardov, predpisov in smernic ter spozna funkcijske principe orodij. Seznani se s preizkušanjem orodij in razpoložljivim programskim orodjem za izdelavo NC programov. Spoznava pomen varnega in zdravju neškodljivega dela ter varovanja okolja.

D6b) Proizvodni modul

Spozna osnovne pojme in organizacijo podjetja ter življenjski ciklus izdelka, uporabo računalniško podprte tehnologije pri izdelavi izdelkov, programira in nadzira CNC stroje, izdeluje tehnološko dokumentacijo, načrtuje delovna mesta in vodi delo proizvodnje. Uporablja računalniške programe pri pripravi in spremljanju proizvodnje.

D6c) Modul vzdrževanja

Spozna pomen vzdrževanja strojev in naprav ter energetskih sistemov, sodeluje pri ugotavljanju napak na strojih, s pomočjo računalniških orodij izdela potrebne načrte. Seznani se s predpisi, ki jih mora spoštovati pri delu na vzdrževanju.

Obveznosti študentov in posebnosti v izvedbi:

1.       letnik:

Število kontaktnih ur: 400 (min. 80 %).
Oceno izpita sestavljata:

 • ocena praktičnega dela pri delodajalcu (kvaliteta in kvantiteta opravljenega dela, odnos do dela, materiala in energije, do varnosti pri delu in ekologije, do sodelavcev),
 • ocena seminarske naloge z zagovorom ter zagovor poročila o delu na PRI.


2.       letnik

Število kontaktnih ur: 400 (min. 80 %).
Oceno izpita sestavljata:

 • ocena praktičnega dela pri delodajalcu (kvaliteta in kvantiteta opravljenega dela, odnos do dela, materiala in energije, do varnosti pri delu in ekologije, do sodelavcev),
 • ocena zagovora poročila o delu na PRI.