Poslovni sekretar – prenovljeni program

1. letnik

Ime modula/predmeta/
druge sestavine
Obvezno/
izbirno
Št. kontaktnih ur Skupaj Kreditne točke
PR SV LV
Komunikacija (KOM) obv. 84   96 180 16
Poslovni tuji jezik (PTJ 1) obv. 42   48 90 6
Poslovno komuniciranje (POK) obv. 42   48 90 6
Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obv.         4
Poslovanje in finance (PIF) obv. 60 60   120 12
Ekonomika poslovanja (EKP) obv. 30 30   60 5
Računovodstvo in finančno poslovanje (RFP) obv. 30 30   60 5
Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obv.         2
Informacijsko-komunikacijski sistemi (IKS) obv. 60   90 150 14
Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni (IKP) obv. 30   45 75 5
Inf. tehnologija in podatki (ITP) obv. 30   45 75 5
Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obv.         4
Zakonodaja in uprava (ZIU) obv. 80 40   120 13
Gospodarsko pravo (GOP) obv. 40 20   60 5
Ustava in državna ureditev (UDU) izb. 40 20   60 5
Državna uprava in upravni postopek (DUP) izb. 40 20   60 5
Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obv.         3

2. letnik

Ime modula/predmeta/
druge sestavine
Obvezno/
izbirno
Št. kontaktnih ur Skupaj Kreditne točke
PR SV LV
Poslovni jezik (POJ) obv. 60   70 130 14
Poslovni tuji jezik 2 (PTJ 2)   30   35 65 5
Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (PSJ) obv. 30   35 65 5
Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv.         4
Sodobna pisarna (SOP) obv. 60 60 60 180 16
Sodobno vodenje pisarne (SVP) obv. 30 30 30 90 6
Ljudje v organizaciji (LOR) obv. 30 30 30 90 6
Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv.         4
Organizacija in protokol (OIP) obv. 65 65   130 13
Osnove upravljanja in organizacije poslovanja (UOP) obv. 35 30   65 5
Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (OPD) obv. 30 35   65 5
Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv.         3
Komuniciranje z javnostmi (KZJ) izb. 60 35 35 130 12
Poslovni tuji jezik 3 (PTJ 3) obv. 30   35 65 5
Trženje in tržno komuniciranje (TTK) obv. 30 35   65 5
Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv.         2
Spletno poslovanje (SPO) izb. 60   70 130 12
Elektronsko poslovanje (EPO) obv. 30   35 65 5
Grafični in spletni dizajn v pisarni (GSD) obv. 30   35 65 5
Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obv.         2
Prosto izbirni predmet obv.         5
Diplomsko delo obv.         *5

 


POSLOVNI TUJI JEZIK I (PTJ1)
Študent razvija štiri jezikovne veščine s poudarkom na poslovnem sporazumevanju: bralno razumevanje, slušno razumevanje, govor in pisanje v tujem jeziku. Zna voditi poslovno korespondenco v angleškem jeziku. Zna uporabljati sodobne informacijske vire ter obvlada samostojno iskanje informacij s pomočjo le-teh. Študent razvija skrb za kulturo jezika.

Podrobneje spozna:

 • sporazumevanje v poslovnih okoliščinah: predstavitev dejavnosti in organiziranosti podjetja, sporazumevanje po telefonu, organizacija in realizacija poslovno-družabnih stikov, organizacija seminarjev, strokovnih ekskurzij, sodelovanje pri organiziranju obiskov, poslovnih razgovorov in sprejemanju poslovnih partnerjev;
 • poslovno korespondenco: oblikovanje dopisov, uporabo pisarniških strojev in opreme, internoposlovno korespondenco priložnostne dopise… ;
 • strokovno besedišče: poslovno izrazoslovje, splošno izrazoslovje za spremljanje družbeno-ekonomskih in političnih gibanj doma in v tujini, predvsem v Evropski uniji.

Število kontaktnih ur: 90.
Število ur samostojnega dela: 90 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni in ustni izpit.

EKONOMIKA POSLOVANJA (EKP)

Študent spozna in razume osnove ekonomike podjetja, spozna osnove o stroških v podjetju, zna uporabljati znanja s področja ekonomike poslovanja za reševanje delovnih problemov. Smiselno povezuje informacije o odvijanju poslovnih dogajanj znotraj in zunaj organizacije s ciljem zagotavljanja najoptimalnejših odločitev.

Zna analizirati stroške za povečanje ekonomičnosti poslovanja.

Podrobneje spozna:

 • Osnove ekonomike: osnovne ekonomskeprobleme, temeljna ekonomska vprašanja, poslovne sisteme in poslovne procese , ekonomske kazalnike uspešnosti, osebni dohodek, vrste sredstev, analiziranje sredstev in virov v podjetju, pomen stroškov, vrste prihodkov in odhodkov, računanje dobička.
 • Trg in konkurenca: oblike konkurence, krivulja ponudbe/povpraševanja, elastičnost ponudbe

Število kontaktnih ur: 60,
Število ur samostojnega dela: 65 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA PODPORA V PISARNI (IKP)

Študent se seznani z informacijsko znanostjo kot interdisciplinarno vedo ter poglobi znanje o informatiki in informacijsko-komunikacijski tehniki ter tehnologiji. Razume pomen poslovne informatike v organizacijah in zna uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije v poslovne namene. Usposobi se za uspešno in učinkovito uporabo računalniških orodij pri svojem delu.

Podrobneje spozna:

 • Osnovne pojme informacijske tehnologije: vrste omrežij, operacijske sisteme, aplikativno programsko opremo
 • Informacijsko-komunikacijska tehnologija v pisarni: e-pisarno, varno shranjevanje datotek, uporabourejevalnika besedil, izdelavo grafikonov
 • Svetovni splet: uporabo elektronske pošte, foruma, net etiko, IP telefonijo, videokonferenco, iskanje informacij na internetu, vrednotenje podatkov na internetu

Število kontaktnih ur: 75,
Število ur samostojnega dela: 75 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter oddan izdelek.

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN PODATKI (ITP)

Študent se usposobi za zbiranje in obdelavo podatkov s pomočjo uporabe informacijske tehnologije in uspešno uporabo programskih orodij v postopku knjiženja. Razume pomen računalniških evidenc, ki omogočajo načrtovanje, spremljanje, nadzor, analizo in informiranje o celotnem poslovanju organizacije in uporablja različne računovodske programe za pripravo poslovnih poročil.

Podrobneje spozna:

 • evidence in šifrante;
 • delo z datotekami: preračunavanje, razvrščanje, filtriranje, shranjevanje, predstavitev podatkov z uporabo elektronske preglednice, analitične evidence;
 • plačilni promet: plačilne naloge, postopke v elektronskem plačilnem prometu.

Število kontaktnih ur: 75,
Število ur samostojnega dela: 75 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter oddan izdelek.

GOSPODARSKO PRAVO (GOP)

Študent spozna pojme iz gospodarskega prava, se seznani s sistemom v Sloveniji, spozna predpise o delovnih razmerjih, se usposobi za pripravo enostavnih pogodb. Zaveda se pomena zakonodaje in pravnih predpisov pri opravljanju dela na področju pisarniškega poslovanja.

Podrobneje spozna:

 • pravni red: hierarhijo pravnih aktov, osnove statusnega, obligacijskega in delovnega prava;
 • delovno pravo: delovno pravo v RS;
 • gospodarsko pravo: tipologijo gospodarskih družb, statusno-pravne značilnosti gospodarskih družb,;ustanovitveni akti gospodarskih družb
 • pogodbo v poslovnem svetu: sklepanje pogodb, zavarovanje pogodb, vrste pogodb in vsebina pogodb;
 • odgovornost za poslovanje: prekrške, prestopke, kazniva dejanja …

Število kontaktnih ur: 60,
Število ur samostojnega dela: 65 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

USTAVA IN DRŽAVNA UREDITEV (UDU)

Študent pozna ustavo Slovenije in razume vpetost Slovenije v Evropsko unijo ter s tem povezane vplive na gospodarska in družbena dogajanja. Spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, razvoje pozitiven odnos do aktivnega in rednega spremljanja družbenega in političnega dogajanja.

Podrobneje spozna:

 • ustavnost in zakonitost: ustavo kot pravni akt, vrste ustav, sprejemanje in spreminjanje ustave, nastanek in razvoj EU, pomen polnopravnega članstva v EU;
 • človekove pravice in svoboščine;
 • oblast: elemente države, funkcije oblasti, vloga in pomen parlamenta, delovanje državnega zbora, postopki spreminjanja zakonov, pravosodje …

Število kontaktnih ur: 60,
Število ur samostojnega dela: 65 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

DRŽAVNA UPRAVA IN UPRAVNI POSTOPEK (DUP)

Študent razume bistvo državne uprave ter njenega pomena za delovanje države. Spozna temelje upravnega postopka, razume strukturo državnih organov, njihove vloge in medsebojne povezanosti. Pozna vlogo in ureditev lokalne samouprave ter razume pomen racionalne porabe proračunskih sredstev.

Podrobneje spozna:

 • uradni list RS: iskanje predpisov in uporaba potrebnih informacij …
 • javne finance: proračun, proračunski nadzor, vrste javnih služb, javno naročanje, temeljna načela javno-zasebnega partnerstva;
 • upravni postopek: pravila in temeljna načela upravnega postopka, vročanje, izvršba, upravni spor, upravno sodišče

Število kontaktnih ur: 60,
Število ur samostojnega dela: 65 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

RAČUNOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE (RFP)

Študent spozna vlogo računovodstva v organizacijah, se usposobi za opravljanje nalog, ki so v tajništvu povezane z delom v računovodstvu, razvija natančnost, delavnost in storilnost ter pozitiven odnos do delovnih obveznosti. Razume pomen upoštevanja finančnih predpisov in spremlja razvoj, pomen in vrste financiranja.

Podrobneje spozna:

 • uvod v računovodstvo; organiziranost računovodstva v poslovnem sistemu, vsebino in oblike poslovnih listin in poslovnih knjig,
 • funkcijski vidik: računovodsko načrtovanje, analiziranje, nadziranje;
 • organizacijski vidik: računovodstvo za zunanje in notranje uporabnike;
 • knjigovodstvo: metodiko knjigovodskega spremljanja poslovnih dogodkov;
 • računovodsko načrtovanje in analiziranje; delovanje trga vrednostnih papirjev,
 • finančno poslovanje: finančno funkcijo v podjetju, vire financiranja (notranji in zunanji), plačilni promet, davke, poznavanje davčne zakonodaje.

Število kontaktnih ur: 60,
Število ur samostojnega dela: 65 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

POSLOVNI TUJI JEZIK 2 (PTJ 2)

Študent si pridobi temeljno znanje nemškega ali italijanskega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih okoliščinah in se seznani z uporabo slovarjev. Zna uporabljati ustrezno verbalno in neverbalno komunikacijo s tujimi sogovorniki, uspešno vodi enostavnejšo sodobno poslovno korespondenco s tujino.

Podrobneje spozna:

 • sporazumevanje v poslovnih okoliščinah: predstavitev sebe in predstavitev podjetja ter njegove dejavnosti, osnovno sporazumevanje po telefonu, sprejem gostov iz tujine, dogovarjanje za sestanke, rezerviranje hotelskih sob, vozovnic, naročanje taksija, uporaba protokola … ;
 • poslovna korespondenca: oblikovanje enostavnejših dopisov, uporabo specifičnih besednih zvez za priložnostne dopise … ;
 • strokovno besedišče: enostavno poslovno izrazoslovje.

Število kontaktnih ur: 65,
Število ur samostojnega dela: 60 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni in ustni izpit.

POSLOVNO SPORAZUMEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU (PSJ)

Študent poglobi znanje o pravopisni in slogovni podobi slovenskega jezika. Usposobi se za uspešno govorno in pisno sporazumevanje v organizaciji. Nauči se uporabljati pravila slovenskega knjižnega jezika v poslovno-uradovalnem jeziku. Zna konstruktivno razpravljati in ravna v skladu z bontonom in protokolom.

Podrobneje spozna:

 • jezikovne priročnike;
 • govorno in pisno sporazumevanje: govorico telesa, pomen dobre razprave in argumentacije;
 • pisno sporazumevanje: socialne in funkcijske zvrsti s poudarkom na pravopisnih vajah in rabi tujk … ;
 • poslovno dopisovanje: rabo knjižnega jezika v uradnih, poslovnih dopisih, zgradba poslovnega dopisa in oblikovanje izvirnih voščil, pravopisna in oblikovna pravila dopisov javne uprave, e-dopisi.

Število kontaktnih ur: 65,
Število ur samostojnega dela: 60 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

SODOBNO VODENJE PISARNE (SVP)

Študent zna samostojno načrtovati, organizirati in voditi delovne procese in postopke v tajništvu, pozna in uporablja načela pisarniške organizacije pri delu in pozna trende in razvoj delovanja poslovne sekretarke. Obvladuje pisarno kot središče obravnavanje poslovnih informacij, skrbi za kakovost in doslednost dela, spremlja novosti v stroki ter uvaja novosti v delovno okolje. Profesionalno vodi delo v tajništvu in opravlja delo s pomočjo pisarniške opreme in tehnologijel

Podrobneje spozna:

 • pisarniške komunikacije: pomen komunikacije za oblikovanje organizacije, dejavniki razvoja pisarniških komunikacij …
 • pisarniško tehnologijo: pisarniške prostore in opreme, elektronsko arhiviranje;
 • organizacijo dela v pisarni: pisarniške postopke in pisarniško poslovanje, terminski koledar, racionalizacijo časa, obvladovanje skupinskega načrtovanja, uporabo pečatov, ravnanje z dokumentarnim gradivom, bibliografsko obdelavo dokumentov, organizacijo poslovnih dogodkov.

Število kontaktnih ur 90,
Število ur samostojnega dela: 90ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

POSLOVNO KOMUNICIRANJE (POK)

Študentspozna pomen učinkovite komunikacije za vzpostavitev profesionalnega odnosa s sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji, zna oblikovati prijetno delovno ozračje in premagovati konflikte v medosebnih stikih, si razvije samozavest v komuniciranju in razvija pozitiven odnos do podjetja in zna voditi poslovne dogodke v okviru pristojnosti.

Podrobneje spozna:

 • splošno o komunikologiji: verbalno in neverbalno komunikacijo vsebinski in odnosni vidik komunikacije,
 • proces komuniciranja: modele in stile komuniciranja;
 • komunikacijske veščine in strategije za obvladovanje konfliktov;
 • tehnike sproščanja: avtogeni trening, dejavniki treme, dejavniki koncentracije … ;
 • komuniciranje v posameznih okoliščinah poslovnega življenja: osnovna pravila vedenja v poslovnem svetu, etika komuniciranja …

Število kontaktnih ur: 90,
Število ur samostojnega dela: 90 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

LJUDJE V ORGANIZACIJI (LOR)

Študent spozna perspektivna psihološka področja, spozna delovanje manjših delovnih skupin in zna koordinirati njihovo delo, se nauči proučevati vpliv osebnosti na učinkovitost pri delu. Zna reagirati v kritičnih situacijah in uporabljati tehnike ustvarjalnega mišljenja.

Podrobneje spozna:

 • psihologijo kot znanost: predmet, metode in cilje psihologije;
 • osebnost in duševne procese: kaj je osebnost, osebnostne lastnosti in medosebne razlike, duševni procesi, mišljenje;
 • človek in delo: zakonitosti, ki se pojavljajo pri delu, ergonomska ureditev delovnega mesta, procesi informiranja v delovnem okolju, zakonitosti skupinske dinamike, fluktuacija delavcev in izostanki iz dela, pomen zadovoljstva zaposlenih, uspešnost pri delu, utrujenost in stres pri delu … ;
 • ustvarjalno in pozitivno mišljenje: tehnike za porajanje idej, skupinska ustvarjalnost, obvladovanje sprememb;
 • vodenje in odločanje: načini in oblike vodenja, motiviranje in sodobne metode odločanja.

Število kontaktnih ur: 90,
Število ur samostojnega dela: 90 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

OSNOVE UPRAVLJANJA IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA (UOP)

Študent se usposobi za verodostojno, objektivno in kakovostno delovanje v poslovnem okolju. Zaveda se pomena podpore vodilnim delavcem ter svojega odnosa do dela in sodelavcev. Spozna teoretična izhodišča kot osnovo za razumevanje pomena kulture podjetja kot njegove temeljne sestavine ter vloge posameznika v kulturi organizacij. Zaveda se tudi pomena etike pri delu v poslovnem okolju.

Podrobneje spozna:

 • sodobno organizacijo: poslovne funkcije, vloga in pomen piramide ciljev, učeča se organizacija, struktura organizacije;
 • medsebojne odnose v organizaciji: sociološki in socialno-psihološki aspekt medsebojnih odnosov v organizaciji, dinamiko skupine, delovni timi, organizacijsko kulturo, metode vplivanja na zaposlene v organizaciji, formalne in neformalne skupine;
 • vodenje: vodenje in menedžment, teorije o obnašanju vodij, vodenje tima, vodenje in moč;
 • Upravljanje s kadri: delovne vloge zaposlenih, modeli upravljanja s kariero, koraki delovne kariere, principi načrtovanja kadrov;
 • poslovno etiko.

Število kontaktnih ur: 65,
Število ur samostojnega dela: 60 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.

PROJEKTNO ORGANIZIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV (OPD)

Študent se usposobi za samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje poslovnih dogodkov v organizaciji z uporabo projektnega vodenja ter izvaja procese v tajništvu s pomočjo le-tega. Pri tem uporablja multidisciplinarne pristope in razvija sposobnost razmišljanja in oblikovanja lastnega mnenja.

Podrobneje spozna:

 • poslovne dogodke: pomen poslovnega dogodka in pomen usklajenosti le-tega z organizacijo, pomen poznavanja ciljne javnosti, pravilna presoja kraja poslovnega dogodka, načrtovanje stroškov, alternativne rešitve v primeru težav,
 • projekte: poznavanje tehnologije in metodologije projektnega vodenja, faze projekta, temelji projektnega načrtovanja, terminski plani.

Število kontaktnih ur: 30,
Število ur samostojnega dela: 60 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter oddan izdelek.

POSLOVNI TUJI JEZIK 3 (PTJ 3)

Študent si pridobi temeljno znanje tujega jezika za enostavnejše sporazumevanje v različnih poslovnih okoliščinah s poudarkom na enostavnejšem poslovnem sporazumevanju.

Podrobneje spozna

 • sporazumevanje v poslovnih okoliščinah: predstavitev sebe in predstavitev podjetja ter njegove dejavnosti, osnovno sporazumevanje po telefonu, sprejem gostov iz tujine, dogovarjanje za sestanke, rezerviranje hotelskih sob, vozovnic, naročanje taksija, uporaba protokola … ;
 • poslovna korespondenca: oblikovanje enostavnejših dopisov, uporaba specifičnih besednih zvez za priložnostne dopise … ;
 • strokovno besedišče: enostavno poslovno izrazoslovje.

Število kontaktnih ur: 65,
Število ur samostojnega dela: 60 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni in ustni izpit.

TRŽENJE IN TRŽNO KOMUNICIRANJE (TTK)

Študent usvoji osnovna znanja s področja trženja. Zna opredeliti svoje delovanje kot del trženjskih aktivnosti ter se usposobi za aktivno vlogo pri uresničevanju zastavljenih trženjskih aktivnosti podjetja. Nudi ustrezno oporo pri oblikovanju marketinške strategije in zavestno soustvarja imidž organizacije.

Podrobneje spozna:

 • definicijo trženja: razume pojme trženja, prednosti in slabosti pisarniškega poslovanja, komuniciranje s ciljnimi trgi, SWOT analiza, trženjske raziskave;
 • trženjski splet: inštrumenti in elementi trženjskega spleta, odnosi z mediji, spremljanje konkurence, načrtovanje in analiza komuniciranja z javnostmi, interno komuniciranje.

Število kontaktnih ur: 65,
Število ur samostojnega dela: 60 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah pisni izpit.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE (EPO)

Študent se seznani z elektronskim poslovanjem in poglobi znanje o informacijsko komunikacijski tehniki in tehnologiji. Spozna in se usposobi za uporabo elektronskega poslovanja.

Podrobneje spozna:

 • kratko zgodovino elektronskega bančništva in njegovot zakonodajo;
 • varnost elektronskega poslovanja: kulturni in etični vidik varnosti pri elektronskem poslovanju, kriptologija, izboljšava varnosti pri elektronskem poslovanju;
 • različne oblike elektronskega poslovanja: e-bančništvo, spletna trgovina, storitve e-uprave, elektronske tržnice, javne e-baze poslovnih podatkov.

Število kontaktnih ur: 65,
Število ur samostojnega dela: 60 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter oddan izdelek

GRAFIČNI IN SPLETNI DIZAJN V PISARNI (GSD)

Študent se usposobi za uspešno in učinkovito uporabo multimedijskih tehnologij in tehnik pri svojem delu. Uposobi se za pripravo in objavo podatkov na spletni strani in zaveda se pomena multimedije pri komuniciranju s širšim okoljem.

Podrobneje spozna:

 • spletno stran: izdelava spletne strani, kritično presojanje kakovosti spletnih strani;
 • AV naprave: uporaba različnih AV naprav, predstavitvenih posnetkov;
 • elektronske naprave za digitalizacijo podatkov: računalnik, optični čitalec, digitalni fotoaparat, digitalna kamera.

Število kontaktnih ur: 65,
Število ur samostojnega dela: 60 ur.
Obvezna je prisotnost na vajah ter oddan izdelek.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (PRI 1 IN PRI 2)

Študent se usposobi za uporabo teoretičnega znanja v praksi in s tem razvije kompetence s področja komunikacije, ekonomije, menedžmenta, organizacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja pisarne, organiziranja poslovnih dogodkov, prava za potrebe učinkovitega izvajanja procesov v pisarni. Študent razume organiziranost in poslovanje celotne organizacije, razvije občutek pripadnosti organizaciji in delovnem okolju ter vzpostavi pozitiven odnos do delovnih obveznosti. Pripravljen je sodelovati in upošteva pravila hišnega reda in varovanja osebnih podatkov.

Uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za izvajanje konkretnih postokov v pisarni, sposoben je načrtovanja, vodenja in spremljanja delovnega procesa v pisarni.

Študent spozna: poslovne funkcije in njihovo povezanost v poslovnem sistemu, vrste in stile vodenja, spozna postopek obračuna plač, spozna načine uporabe pravnih virov v praksi …

Obveznosti študenta in posebnosti pri izvedbi:
Ure samostojnega dela študentov: 780 ur ( 390 v 1. letniku in 390 v 2. letniku).
80 % prisotnost na praktičnem izobraževanju. Študent v vsakem letniku pripravi projektno nalogo pod mentorstvom mentorja v podjetju v povezavi z določenim modulom 1. oziroma 2. letnika in jo zagovarja.