_VSŠ Postojna_Prosta vpisna mesta po 1. prijavnem roku

DATUMI ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2022_23

POMEMBNO OBVESTILO_napredovanja v 2. letnik_ponavljanja.

OSNOVNE INFORMACIJE O PRIJAVNO – IZBIRNEM POSTOPKU IN VPISU V VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

RAZPIS za vpis v višje strokovno izobraževanje 2022/2023

Osnovne informacije – zgibanke:

Zgibanka Gozdarstvo in lovstvo Redni študij

Zgibanka Gozdarstvo in lovstvo Izredni študij

Zgibanka Strojništvo Redni študij

Zgibanka Strojništvo Izredni študij

Zgibanka Poslovni sekretar Izredni študij

Možnosti nadaljevanja študija za študente VSŠ za študijsko leto 2022/2023

PRVI PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 15. februarja do 18. marca 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

  • s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali pa

Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.

Zadnji dan za prijavo je 18. marec 2022.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2022 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2022.

DRUGI PRIJAVNI ROK

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 24. avgusta 2022 na spletni strani https://vss-ce.com/vps in spletni strani naše šole.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 25. avgusta do 31. avgusta 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps

Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2022 kandidate pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Izbrani kandidati se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2022.

 VPISNI POGOJI

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

Če bo za vpis v posamezni višješolski študijski program več prijav, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo višje strokovne šole do 19. aprila 2022 sprejele sklep o omejitvi vpisa. Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 28. aprila 2022 na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku imajo kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Merila za izbiro so objavljena v Razpisu.

IZBIRNI POSTOPEK

Izidi izbirnega postopka bodo znani najpozneje do 21. julija 2022 (prvi prijavni rok) in do 23. septembra 2022 (drugi prijavni rok). Višješolska prijavna služba vam bo poslala obvestilo o izidu izbirnega postopka.

 Na sezname sprejetih kandidatov se boste lahko naknadno uvrstili tisti, ki:

– ste srednjo šolo končali v tujini, višje strokovne šole pa niso mogle opraviti postopka priznavanja izobraževanja do začetka izbirnega postopka v prvem roku,

– ste se pritožili in je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku, in sicer, če boste imeli najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama oziroma, če ste se prijavili v študijski program brez omejitve vpisa.

Kandidati s posebnimi potrebami so sprejeti v program, v katerega so se prijavili, če izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za vpis. O tem odloči pristojni organ višje strokovne šole na podlagi vaše posebne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih morate priložiti prijavi ali poslati višji strokovni šoli, v prijavi navedeni na prvem mestu, najpozneje do 17. julija 2022, kasneje pa le, če je po tem roku prišlo do upravičenih razlogov za to.

Višješolska prijavna služba bo tiste, ki se boste naknadno uvrstili, in višje strokovne šole, na katere boste sprejeti, pisno obvestila o izidu izbirnega postopka.

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 28. oktobra 2022.

Kandidati za vpis v izredni študij se lahko vpisujejo na še nezasedena vpisna mesta tudi po zaključku drugega prijavnega roka v skladu z razpisom.

Nezasedena vpisna mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci. Šola na svoji spletni strani objavi način in izvedbo vpisa na nezasedena vpisna mesta.

DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAV

Na vpisna mesta lahko kandidirajo in se izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije:

  • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
  • državljani držav članic Evropske unije in
  • tuji državljani, ki se izobražujejo po načelu vzajemnosti ali če so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

Dodatna mesta za redni študij:

Za redni študij so lahko razpisana dodatna vpisna mesta za vpis državljanov držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti (Črna gora, BiH, Makedonija, Srbija in Kosovo), in sicer največ do treh odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program.