Vpis 2019/2020

 

                                            


Vabilo v brezplačen izredni študij 2019/2020 v okviru projekta MUNERA 3

 

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

 

Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2019/2020 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila 15 kandidatov.

 

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. 

  

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2019/20 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

• kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,

 

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 25. 09. 2019. Vloga obsega prijavo ter zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe). Prijave se pošljejo na elektronski naslov vs.postojna@guest.arnes.si

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do

9. 10. 2019. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

 

CELOTNO BESEDILO RAZPISA NAJDETE TU

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:

slavko.bozic3@gmail.com ali pokličite na telefon 031 283 315

vs.postojna@guest.arnes.si ali telefon: 05 7212 330

 

Obrazec in potrdilo:

 

Munera 3 Obrazec_Vloga za vključitev

Munera 3 Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega

 

 

____________________

 

 

DATUMI ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 

DATUM

PROGRAM; VPIS V _letnik

URA, PROSTOR

PONEDELJEK,  19. 8. 2019

Sprejeti v 1. roku:

STR, 1. letnik – redni študij

GL, 1. letnik – redni študij in

 

 

9.00; predavalnica 6

9.00, predavalnica 6

PONEDELJEK, 19. 8. 2019

Sprejeti v 1. roku :

PS, 1. ciklus – izredni študij

STR, 1. ciklus – izredni študij

 

15.30; prostori VSŠ - P8

15.30;  prostori VSŠ - P8

 

 

 

 

SREDA, 4. 9. 2019***

 

Strojništvo,Gozdarstvo in lovstvo …

 

 

vpis v 2. letnik, redni študij velja za vse, ki ste do navedenega dne vpisa dosegli 45 KT ali več- znotraj teh KT mora biti v celoti opravljeno PRI)

 

 

8.30; predavalnica 6

 

 

 

TOREK, 17. 9. 2019

Velja za tiste, ki niste vključeni v projekt Munera3!

PS, vpis v 2. ciklus

STR, vpis v 2. ciklus

GL, vpis v 2. ciklus

16.00; predavalnica 5

16.00; predavalnica 5

16.00; predavalnica 5

ČETRTEK, 19. 9. 2019

Velja za tiste, ki niste vključeni v projekt Munera3!

STR, vpis v 3. ciklus

16.00; predavalnica 3

16.00; predavalnica 3

 

 

VPIS vključenih v projekt Munera 3 (vpisi v 2. in 3. ciklus): tisti, ki izpolnjujete pogoje določene v aneksu k pogodbi o izrednem študiju podpisani v oktobru 2018, se boste lahko v višji ciklus(=letnik) vpisali v:PONEDELJEK, 23. 9. 2019

 

PS, vpisi v 2. ciklus

STR, vpisi v 2. in  3. ciklus

GL vpisi v 2. in 3. ciklus

15.30; predavalnica 6

15.30; predavalnica 6

15.30; predavalnica 6

 

Zaradi organizacije dela vas prosimo, da upoštevate naveden datum in uro vpisa!   

Vsi vpisani v tekočem študijskem letu (18/19) boste na dom prejeli tudi vabilo na vpis z dokumentacijo za vpis. 

 

***OPOMBA:

OBVESTILO VSEM ŠTUDENTOM REDNEGA ŠTUDIJAV skladu z objavljenim študijskim koledarjem za študijsko leto 2018/2019 morate vsi :

·       študentje, ki do 4. 9. 2019 niste zbrali zadostnega števila KT za vpis v višji letnik oz. tisti

·       študentje, ki menite, da ne boste v jesenskih izpitnih rokih zbrali zadostnega števila KT - torej ne boste imeli izpolnjenih pogojev za vpis v 2. letnik (pogoj za vpis je 45 KT-znotraj teh KT mora biti v celoti opravljeno PRI)oddati Prošnjo za vpis na Študijsko komisijo s priloženimi dokazili o utemeljenosti razlogov (v kolikor študent ni izpolnil potrebnih obveznosti za vpis v višji letnik)

ali

oddati Vlogo za ponavljanje ali ponovni vpis: študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT.

Vloge je potrebno oddati do 9. septembra 2019.

Študentje, ki želite po zaključku 2. letnika podaljšati status (do 29. 11. 2019) morate izpolniti Vlogo za uveljavljanje statusa (60 dni) po zaključku 2. letnika in jo oddati najkasneje do 30. septembra 2019.Referat za študijske zadeve

VSŠ Postojna

 

Postojna, 20. 6. 2019

 

 

 

 

 

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2019/2020!


Prijavno izbirni postopek!

______________________________________________________________

Osnovne informacije o študijskih programih:

Zgibanka Gozdarstvo in lovstvo Redni študij

Zgibanka Gozdarstvo in lovstvo Izredni študij

Zgibanka Strojništvo Redni študij

Zgibanka Strojništvo Izredni študij

Zgibanka Poslovni sekretar Izredni študij


Splošni pogoji vpisa

Vpiše se lahko:

•kdor je z maturo, poklicno maturo ali zaključnim izpitom pred uvedbo mature končal katerikoli štiriletni ali petletni srednješolski program;

•kdor je končal mojstrski – delovodski – poslovodski izpit in ima tri leta delovnih izkušenj. Opraviti mora preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu določenem s poklicno maturo.  


!!! Kdor je bil že tri leta vpisan v program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju !!!.

 

1. Prvi prijavni rok:


Kandidati za vpis v višje strokovne šole se lahko prijavite od 12. februarja do 18. marca 2019 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

Zadnji dan za prijavo je 18. marec 2019. Upošteva se datumski žig na kuverti. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti. Izid izbirnega postopka v prvem roku bo znan do 19. julija 2019.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2018. 

Pred izpolnjevanjem prijave si natančno preberite Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/20.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Oddati smete samo eno prijavo!

Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe, za katere izpolnjujete vpisne pogoje ali jih boste izpolnili do rokov, objavljenih v razpisu. V  prijavi po prednostnem vrstnem redu  navedite, v katere višješolske študijske  programe  se  želite  vpisati.  Šteje  se,  da  se  prijavljate  v  različne  višješolske študijske  programe,  če  se  za  vpis  v  isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.

2. Drugi prijavni rok


Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2019 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na naši spletni strani.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 26. avgusta do 30. avgusta 2019 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: 

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis bo potekal na šoli po tem datumu, vendar najkasneje do 1. oktobra 2019.

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo,

najkasneje pa do 30. oktobra 2019. 


Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis:

 

Kandidati, ki letos zaključujejo srednjo šolo ali so opravljali poklicno maturo po juniju 2002, prijavi ne priložijo nobenih dokazil. 

Kandidati, ki so srednjo šolo končali z maturo oz. diplomo ali zaključnim izpitom  pred junijem 2002, ali imajo opravljen delovodski/poslovodski/mojstrski izpit morajo prijavi priložiti pri notarju overovljene fotokopije spričevala o zaključnem  izpitu ter spričevala 3. in 4. letnika oziroma spričevalo o mojstrskem/delovodskem /poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah, potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred junijem 2002, ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj

 

Omejitev vpisa:


Če se prijavi več kandidatov, kot je vpisanih mest bo višja šola do 19. aprila 2019 v soglasju z ministrstvom sprejela sklep o omejitvi vpisa. Kandidati bodo sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in imeli dovolj točk v skladu z merili za izbiro. Enako velja za programa oz. šoli, navedena na drugem in tretjem mestu. Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 25. aprila 2019 na spletni strani Višješolske prijavne službe.

V primeru omejitve se upošteva naslednja merila za izbiro:

- s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter

- ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. (npr 1. in 2. letnik PTI izobraževanja)

 

Če ste opravili mojstrki ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

- s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter

- ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

 

POZOR: Prednost pri vpisu  v redni študij v izbirnem postopku imajo kandidati, ki  pred tem še niso bili vpisani  v redni  študij na višjo ali visoko šolo.

 


Možnosti nadaljevanja študija za študente VSŠ za študijsko leto 2019/2020

 

Goto Top