Vpis 2020/2021

 V dogovoru z MIZŠjem in Višješolski prijavno službo, Vam posredujemo obvestilo glede 1. prijavnega roka:


Obvestilo o podaljšanju 1. prijavnega roka


18. 3. 2020


Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.


Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na  naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.


V kolikor kandidati nimate doma tiskalnika ali ne morete poslati stiskane prijave s priporočeno pošto, vam sporočamo, da lahko izpolnjen obrazec samo pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslov vispris@guest.arnes.si.

 

INFORMATIVNI DAN NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI POSTOJNA

v petek, 14.2.2020

- program STROJNIŠTVO ob 10. in 16. uri (redni in izredni študij)

- program GOZDARSTVO IN LOVSTVO ob 11. in  17. uri (redni in izredni študij)

- program POSLOVNI SEKRETAR ob 16. uri (izredni študij)


v soboto, 15.2.2020

- program POSLOVNI SEKRETAR ob 9. uri (izredni študij)

- program STROJNIŠTVO ob 10. uri (redni in izredni študij)

- program GOZDARSTVO IN LOVSTVO ob 11. uri (redni in izredni študij)


KJE? V prostorih Višje strokovne šole Postojna na Ljubljanski cesti 2 v Postojni

 

Izkoristi pridobljeno znanje za dobro zaposlitev!

 

 

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2020/2021 


Prijavno izbirni postopek!

______________________________________________________________

Osnovne informacije o študijskih programih:

Zgibanka Gozdarstvo in lovstvo Redni študij

Zgibanka Gozdarstvo in lovstvo Izredni študij

Zgibanka Strojništvo Redni študij

Zgibanka Strojništvo Izredni študij

Zgibanka Poslovni sekretar Izredni študij


Splošni pogoji vpisa

Vpiše se lahko:

•kdor je z maturo, poklicno maturo ali zaključnim izpitom pred uvedbo mature končal katerikoli štiriletni ali petletni srednješolski program;

•kdor je končal mojstrski – delovodski – poslovodski izpit in ima tri leta delovnih izkušenj. Opraviti mora preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu določenem s poklicno maturo.  


!!! Kdor je bil že tri leta vpisan v program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju !!!.

 

1. Prvi prijavni rok:


Kandidati za vpis v višje strokovne šole se lahko prijavite od 12. februarja do 18. marca 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

Zadnji dan za prijavo je 18. marec 2020. Upošteva se datumski žig na kuverti. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti. Izid izbirnega postopka v prvem roku bo znan do 21. julija 2020.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 20. avgusta 2020. 

Pred izpolnjevanjem prijave si natančno preberite Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020/21.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Oddati smete samo eno prijavo!

Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe, za katere izpolnjujete vpisne pogoje ali jih boste izpolnili do rokov, objavljenih v razpisu. V  prijavi po prednostnem vrstnem redu  navedite, v katere višješolske študijske  programe  se  želite  vpisati.  Šteje  se,  da  se  prijavljate  v  različne  višješolske študijske  programe,  če  se  za  vpis  v  isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.

2. Drugi prijavni rok


Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 21. avgusta 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na naši spletni strani.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 24. avgusta do 31. avgusta 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: 

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis bo potekal na šoli po tem datumu, vendar najkasneje do 1. oktobra 2020.

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo,

najkasneje pa do 30. oktobra 2020. 


Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis:

 

Kandidati, ki letos zaključujejo srednjo šolo ali so opravljali poklicno maturo po juniju 2002, prijavi ne priložijo nobenih dokazil. 

Kandidati, ki so srednjo šolo končali z maturo oz. diplomo ali zaključnim izpitom  pred junijem 2002, ali imajo opravljen delovodski/poslovodski/mojstrski izpit morajo prijavi priložiti pri notarju overovljene fotokopije spričevala o zaključnem  izpitu ter spričevala 3. in 4. letnika oziroma spričevalo o mojstrskem/delovodskem /poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah, potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred junijem 2002, ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj

 

Omejitev vpisa:


Če se prijavi več kandidatov, kot je vpisanih mest bo višja šola do 17. aprila 2020 v soglasju z ministrstvom sprejela sklep o omejitvi vpisa. Kandidati bodo sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis in imeli dovolj točk v skladu z merili za izbiro. Enako velja za programa oz. šoli, navedena na drugem in tretjem mestu. Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 24. aprila 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe.

V primeru omejitve se upošteva naslednja merila za izbiro:

- s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter

- ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. (npr 1. in 2. letnik PTI izobraževanja)

 

Če ste opravili mojstrki ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

- s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter

- ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

 

POZOR: Prednost pri vpisu  v redni študij v izbirnem postopku imajo kandidati, ki  pred tem še niso bili vpisani  v redni  študij na višjo ali visoko šolo.

 


Možnosti nadaljevanja študija za študente VSŠ za študijsko leto 2020/2021

 

Goto Top